Ιωάννης Ξανθόπουλος

Υπηρεσία: Υπηρεσίες Πληροφορικής
eMail @ UoP: pedislab@uop.gr
Γραφείο: Αίθουσα Πληροφορικής
Τηλέφωνο (Εσωτερικό): 2741 0 40048 Εσωτ.(5448)
Αρμοδιότητες: Υλικό και Εξοπλισμός, Ιστοσελίδα, Λογ/μοι Χρηστών, email, ΗΥ

Με λίγα λόγια

Το περιεχόμενο αυτό ενημερώνεται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.