Πρόγραμμα Σπουδών ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» έχει εγκριθεί προς επανίδρυση από το Υπουργείο Παιδείας. Αναμένεται η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας (έκδοση ΦΕΚ, κ.λπ.)

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δια μέσου αυτών η συγκέντρωση εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικών μονάδων ECTS.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄Εξάμηνο Σπουδών (Χειμερινό)
Τίτλος Χαρακτηρισμός ECTS
Μεθοδολογία εκπαίδευσης και επιστημονικό υπόβαθρο Υποχρεωτικό 6
Διεθνής Πολιτική Υποχρεωτικό 8
Διοίκηση της διακινδύνευσης Υποχρεωτικό 8
Συστήματα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων Υποχρεωτικό 8
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS 30
Β΄Εξάμηνο Σπουδών (Εαρινό)
Τίτλος Χαρακτηρισμός ECTS
Θέματα εμβάθυνσης στη Διεθνή Πολιτική Υποχρεωτικό 8
Θέματα εμβάθυνσης στη Διοίκηση της διακινδύνευσης Υποχρεωτικό 8
Θέματα εμβάθυνσης στην Ανάλυση δεδομένων Υποχρεωτικό 8
Μεθοδολογία εκπόνησης και σχέδιο διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτικό 6
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS 30
Β΄Εξάμηνο Σπουδών (Θερινή περίοδος)
Τίτλος Χαρακτηρισμός ECTS
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης «Διοικητική της Διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική» Υποχρεωτικό 15
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης «Ανάλυση Δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική» Υποχρεωτικό 15
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS 15

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου είναι  προαπαιτούμενα, κατ’ αντιστοιχία, για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου, ως εξής:

  • Το μάθημα «Διεθνής Πολιτική» είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος «Θέματα εμβάθυνσης στη Διεθνή Πολιτική»
  • Το μάθημα «Διοίκηση της διακινδύνευσης» είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος «Θέματα εμβάθυνσης στη Διοίκηση της διακινδύνευσης»
  • Το μάθημα «Συστήματα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων» είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος «Θέματα εμβάθυνσης στην Ανάλυση δεδομένων»
  • Για τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του α’ και β’ εξαμήνου.

Περιγραφή μαθημάτων προγράμματος σπουδών

Χειμερινό εξάμηνο

Τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου είναι εντατικά. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) έως τέσσερις (4) ενδιάμεσες αξιολογήσεις και μία (1) τελική αξιολόγηση εφ’ όλης της διδακτέας ύλης.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης και επιστημονικό υπόβαθρο. Το μάθημα αφορά την προσαρμογή των φοιτητών στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές και διαδικασίες του ΠΜΣ και περιλαμβάνει επισκόπηση των βασικών γνώσεων που συνθέτουν το υπόβαθρο του ΠΜΣ. Μέσω του μαθήματος εμπεδώνεται η συνθετική διεπιστημονική διάσταση του προγράμματος όπως και η ισχυρή έμφαση που δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τόσο ως μέσο της εκπαιδευτική διαδικασίας, όσο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης του προγράμματος σπουδών.

Διεθνής Πολιτική. Στο μάθημα εξετάζεται η διάδραση κρατικών και μη κρατικών δρώντων σε πεδία που διαπερνούν εθνικά σύνορα και τέμνουν ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη μας. Βασικός στόχος είναι η εξοικείωση με βασικές έννοιες και εργαλεία μελέτης του επιστημονικού κλάδου των Διεθνών Σχέσεων και η διερεύνηση βασικών διεθνών ζητημάτων όπως η παγκοσμιοποίηση, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι περιφερειακές συσσωματώσεις, οι θεσμικές μορφές οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας και οι διάφορες μορφές ανταγωνισμού και οι συνεργασίες μεταξύ κρατικών και μη κρατικών δρώντων.

Διοίκηση της διακινδύνευσης. Το μάθημα επικεντρώνεται στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις  της διοικητικής της διακινδύνευσης και της διαχείρισης κινδύνων για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Επιστημολογικά, ως προς τη διοικητική της διακινδύνευσης, εξετάζονται οι πολλαπλές αναγνώσεις της διακινδύνευσης (π.χ. χρηματοοικονομική, ασφάλειας, προστασίας, διοικητική) καθώς και η συνάφειά της με τη διαχείριση κρίσεων και τη διαχείριση καταστροφικών γεγονότων. Μεθοδολογικά, ως προς τη διαχείριση κινδύνων, έμφαση δίνεται στην εκμάθηση και την εξοικείωση τεχνικών αναγνώρισης, ανάλυσης και βαθμονόμησης κινδύνων.

Συστήματα και τεχνικές ανάλυσης Δεδομένων. Το μάθημα αφορά στην εκμάθηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με εκτενή χρήση προηγμένων λογισμικών εργαλείων. Σκοπός είναι η εξειδίκευση στην ανάκτηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων με σκοπό τη ενημερωμένη λήψη αποφάσεων. Επικεντρώνεται στους εξής πυλώνες: (α) επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, (β) κατηγορίες και τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων (γ) ερμηνεία και απεικόνιση ευρημάτων.

Εαρινό εξάμηνο – Μαθήματα

Τα μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου είναι εντατικά. Κάθε μάθημα αποτελείται από τρεις (3) έως τέσσερις (4) αυτοτελείς θεματικές ενότητες οι οποίες αξιολογούνται αυτοτελώς. Στο τέλος του εξαμήνου για κάθε μάθημα υπάρχει και μία (1) τελική αξιολόγηση αυξημένης δυσκολίας, σε μία από τις θεματικές ενότητες κατ’ επιλογή του φοιτητή.

Θέματα εμβάθυνσης στη Διεθνή Πολιτική. Τα θέματα εμβάθυνσης αφορούν στις εξής θεματικές ενότητες: Ασφάλεια  και αναδυόμενες δυνάμεις και περιφερειακές συγκρούσεις, Διεθνής Πολιτική Οικονομία, Κουλτούρα και Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνές σύστημα αξιών.

Θέματα εμβάθυνσης στη Διοίκηση της διακινδύνευσης. Τα θέματα εμβάθυνσης αφορούν στις εξής θεματικές ενότητες: Διεθνή πρότυπα Risk Management, Βιομηχανική/οικονομική κατασκοπεία και η χρήση λογισμικών εργαλείων για εμπεριστατωμένες μελέτες διακινδύνευσης.

Θέματα εμβάθυνσης στην Ανάλυση δεδομένων. Τα θέματα εμβάθυνσης αφορούν στις εξής θεματικές ενότητες:  Τεχνικές ομαδοποίησης δεδομένων, Τεχνικές αυτόματης άντλησης δεδομένων από δημόσιες ροές δεδομένων, Λεξικομετρική ανάλυση περιεχομένου, και Σχεδιασμός τυποποιημένων αναφορών.

Μεθοδολογία εκπόνησης και σχέδιο διπλωματικής εργασίας. Στο θεωρητικό μέρος το μάθημα επικεντρώνεται σε ζητήματα ερευνητικής επιστημολογίας, σε μεθοδολογικές δεξιότητες εκπόνησης έρευνας και στην διάπλαση της επιστημονικής συγγραφικής ικανότητας σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις μίας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και της καθιερωμένης ακαδημαϊκής πρακτικής. Στο εφαρμοσμένο μέρος του μαθήματος, γίνεται η επιλογή του θέματος της διπλωματικής και της ειδίκευσης με τη μορφή σχεδίου έρευνας της διπλωματικής εργασίας το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και συνεκτιμάται στη βαθμολογία της.

Στο εαρινό εξάμηνο υπάρχει η πρόβλεψη να διοργανώνεται «Σεμινάριο Επιστημονικής Αιχμής» (εφεξής «σεμινάριο») με αυτοτελές εκπαιδευτικό αντικείμενο το οποίο και αξιολογείται υποχρεωτικά. Το σεμινάριο αποτελεί περιστασιακό και όχι μόνιμο γνώρισμα του προγράμματος σπουδών. Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις, οργανώνεται και εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών εγκαίρως πριν την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου στο οποίο θα προσφερθεί. Αφορμή για τη διοργάνωση του σεμιναρίου μπορεί αποτελέσει η ευκαιρία  διεξαγωγής του από διακεκριμένο επιστήμονα (π.χ. επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή) που δεν εντάσσεται στο τακτικό διδακτικό προσωπικού του ΠΜΣ. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εξωστρέφεια και η διασύνδεση του  προσφερόμενου προγράμματος σπουδών με την εθνική και  διεθνή επιστημονική κοινότητα και επικαιρότητα.

Εαρινό εξάμηνο (Θερινή περίοδος) – Ειδίκευση

Η ειδίκευση αποκτάται μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας που εκπονείται στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.  Σκοπός της διπλωματικής είναι η απτή και κατά τεκμήριο εξειδίκευση των φοιτητών σε μία από τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περιλαμβάνει την εκπόνηση  ολοκληρωμένης επιστημονικής έρευνας και τη συγγραφή επιστημονικού πονήματος περιορισμένης έκτασης με τα πορίσματα αυτής και την υποστήριξη της εν λόγω εργασίας ενώπιον επιστημονικής επιτροπής και ακροατηρίου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται υποχρεωτικά στην περίοδο που ακολουθεί το εαρινό εξάμηνο σπουδών.

Για την ειδίκευση «Διοικητική της Διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική» η σχετική έρευνα θα πρέπει να επικεντρώνεται στη διερεύνηση της διαχείρισης ενός ζητήματος εθνικού ή υπερεθνικού ενδιαφέροντος μέσα από το μεθοδολογικό πλαίσιο της διοίκησης της διακινδύνευσης όπως έχει διδαχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

Για την ειδίκευση «Ανάλυση Δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική» η σχετική έρευνα θα πρέπει να επικεντρώνεται στην αιτιολογική διερεύνηση ενός ζητήματος εθνικού ή υπερεθνικού ενδιαφέροντος μέσα από το μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων όπως έχει διδαχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Ελληνική.

Μέρος του προγράμματος σπουδών (π.χ. μεμονωμένες διαλέξεις ή σεμινάρια) ενδέχεται να διεξάγονται σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής, λ.χ. στην περίπτωση κάποιου διακεκριμένου επισκέπτη από την αλλοδαπή.

Επιστροφή στη σελίδα του ΠΜΣ.