Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Master in Global Risks and Analytics

Το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» έχει εγκριθεί προς επανίδρυση από το Υπουργείο Παιδείας. Αναμένεται η ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας (έκδοση ΦΕΚ, κ.λπ.).

Συνοπτική περιγραφή

Στο ΠΜΣ καλλιεργείται και αναπτύσσεται η διεπιστημονική προσέγγιση στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης (risk management) και της ανάλυσης δεδομένων (analytics).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και την επίλυση των πραγματικών αλλά και σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν στην τομή της τεχνολογίας με την πολιτική, την οικονομία και το περιβάλλον και τις νέες δημόσιες σφαίρες που αναπτύσσονται μεταξύ πολιτών, κρατών και αγορών στην παγκόσμια σκηνή.

Περιεχόμενο σπουδών 

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ εντάσσεται στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες και συντίθεται από επιμέρους γνωστικά πεδία ως εξής:

  • Διεθνής Πολιτική: Η μελέτη των εθνικών και διεθνών δρώντων, δημόσιων πολιτικών και των αλληλεπιδράσεων αυτών στο παγκόσμιο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
  • Διοίκηση της διακινδύνευσης (Risk Management): H ολοκληρωμένη μελέτη και ανάλυση της διακινδύνευσης ως ένα συγκροτημένο πλαίσιο διοίκησης, διακυβέρνησης και πολιτικής σύμφωνα με τα διεθνώς κατοχυρωμένα πρότυπα.
  • Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων (Analytics): Η συγκροτημένη αξιοποίηση μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, για την αναγνώριση, κατανόηση και τη διάγνωση φαινομένων, με σκοπό την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό, περιεκτικό και επικεντρώνεται αμιγώς στους τρεις επιστημονικούς πυλώνες του προγράμματος. Κάθε πυλώνας στοιχειοθετείται γνωστικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και διευρύνεται ή/και εξειδικεύεται επιστημονικά στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνουν δύο προπαρασκευαστικά μαθήματα, ένα για το σύνολο του προγράμματος και ένα για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Εξειδίκευση

Η εξειδίκευση αποκτάται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μέσω  της οποίας προσδιορίζεται και το αντικείμενο της αποκτώμενης εξειδίκευσης, είτε ως «Διοικητική της διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική | Risk Management in International Politics» είτε ως «Ανάλυση Δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική | Data analysis in International Politics».

Έμφαση στην εφαρμογή με σεβασμό στη θεωρία

Στον πυρήνα του προγράμματος, η έμφαση είναι σε εφαρμοσμένες προσεγγίσεις και τη χρήση μεθόδων που αναπτύσσουν κρίσιμες δεξιότητες, που μπορούν με ευκολία να αξιοποιηθούν σε ποικίλες περιπτώσεις και συνθήκες. Η κατανομή θεωρίας-πρακτικής εφαρμογής αγγίζει περίπου το 50% ή και περισσότερο, με εκτενή χρήση προηγμένων λογισμικών εργαλείων.

Όπου προβλέπεται χρήση λογισμικού, τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα Η/Υ δυναμικότητας 30+ θέσεων με σταθμούς εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας. Η αίθουσα είναι διαθέσιμη για χρήση από τους εγγεγραμμένους φοιτητές στις ώρες λειτουργίας του τμήματος. Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιούν δικό τους Η/Υ.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι επιτυχείς υποψήφιοι αναμένεται ότι θα προέρχονται από το χώρο των κοινωνικών ή θετικών επιστημών και περιλαμβάνουν οικονομολόγους, πολιτικούς αναλυτές και εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες ή στελέχη εταιριών με διεθνή προσανατολισμό, ή επαγγελματίες τεχνολογικής κατεύθυνσης με πολιτικό ή και διεθνή προσανατολισμό στη δραστηριότητά τους. Όλοι οι υποψήφιοι αναμένεται ότι θα έχουν άριστη ικανότητα στη χρήση Η/Υ και άριστη, πιστοποιημένη, γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διάρκεια σπουδών

  • Πλήρης φοίτηση: 2 εξάμηνα / 1 έτος. Η διπλωματική εκπονείται κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί το Εαρινό εξάμηνο.
  • Μερική φοίτηση: 4 εξάμηνα / 2 έτη. Τα 2/3 των μαθημάτων παρακολουθούνται υποχρεωτικά στο 1ο έτος και το υπόλοιπο 1/3 στο 2ο έτος. Η διπλωματική εκπονείται υποχρεωτικά κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί το Εαρινό εξάμηνο του 2ου έτους. (Η υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης γίνεται υπό προϋποθέσεις και μόνο εφόσον εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Περισσότερες Πληροφορίες

Παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης του ΠΜΣ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/)

Ημέρες και ώρες μαθημάτων

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Δήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδ. έτος 2018-19