Πρόγραμμα Σπουδών – ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Α΄ Περίοδος
Δημόσιες Πολιτικές
Ιστορία Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης
Πολιτική Θεωρία
Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών Ι
Β’ Περίοδος – Υποχρεωτικά μαθήματα
Κατεύθυνση: Διακυβέρνηση Κατεύθυνση: Δημόσιες Πολιτικές
Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης Σχεδιασμός και Ανάλυση Πολιτικών
Κουλτούρα και Διακυβέρνηση Οικονομικά της Διαχείρισης Πολιτικών
Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ
Β’ Περίοδος – Μαθήματα Επιλογής (2 από τα 6)
Κατεύθυνση: Διακυβέρνηση Κατεύθυνση: Δημόσιες Πολιτικές
Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνία Πολιτών και Ανάπτυξη (Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JEAN MONNET) Διεθνές Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Διαχείριση Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας Διεθνής Επιχειρηματικότητα
Οικονομική διπλωματία και Ασφάλεια Οικονομική διπλωματία και Ασφάλεια
Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια (έδρα JEAN MONNET)

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JEAN MONNET)

Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια (έδρα JEAN MONNET)

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JEAN MONNET)

Θερινή Περίοδος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Περιγραφές Μαθημάτων

Δημόσιες Πολιτικές

Οι Διεθνείς Δημόσιες Πολιτικές εστιάζουν στην έρευνα και την ανάλυση πολιτικών που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν από κοινού οι κυβερνήσεις σε συνεργασία με άλλους διεθνείς δρώντες και οι οποίες διαπερνούν εδαφικά σύνορα και γεωγραφικές περιοχές στο πλαίσιο της θεσμικής οργάνωσης του γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής. Είναι, δηλαδή, ένα γνωστικό αντικείμενο που τέμνει τη Συγκριτική Πολιτική και συνομιλεί με αρκετά αντίστοιχα αντικείμενα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων όπως με το διεθνές δίκαιο, τις σπουδές Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σπουδές διεθνούς και περιφερειακής ολοκλήρωσης, τις σπουδές ανάπτυξης και του οποίου το πεδίο έρευνας διαμορφώνεται από το διάλογο των Διεθνών Σχέσεων με τις Επιστήμες της Πολιτικής, της Οικονομίας και της Νομικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες μεταπτυχιακοί/κές φοιτήτριες/τες εκτιμάται ότι θα έχουν αποκτήσει:

  • επαρκή ικανότητα να εφαρμόζουν εννοιολογικές και αναλυτικές κατηγορίες της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων και της Συγκριτικής Πολιτικής για να κατανοούν τις διεθνείς δημόσιες πολιτικές,
  • επαρκή θεωρητική και εμπειρική γνώση σχετικά με τις κινητήριες δυνάμεις που διαμορφώνουν τις διεθνείς δημόσιες πολιτικές,
  • επαρκή δεξιότητα στη συστηματική αναζήτηση, καταγραφή και αξιολόγηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς και του πληροφοριακού υλικού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο,
  • επαρκή δεξιότητα τόσο στη σύνθεση και την αξιολόγηση πληροφοριών όσο και στη δόμηση, αποδόμηση και αναδόμηση της γνώσης και,
  • επαρκή ικανότητα στην αναλυτική παρουσίαση και σύνθεση της γνώσης, την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη επιχειρημάτων.

Ιστορία Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Εξετάζει τις ιστορικές δυνάμεις που διαμόρφωσαν την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το θεσμικό σύστημα της Ε.Ε. (πόλεμος, μεταπολεμική ανασυγκρότηση, ψυχρός πόλεμος, αποαποικιοποίηση, άνθηση και και φθορά του κοινωνικού κράτους, προσχώρηση σοσιαλιστικών δυνάμεων στο ενοποιητικό εγχείρημα, άνοδος του νεοφιλελευθερισμού και παγκοσμιοποίηση). Επιπλέον, αναλύεται η επιρροή των ελίτ, των ηγεσιών και των κοινωνικών κινημάτων στη θεσμική αρχιτεκτονική της Ε.Ε. Ειδική αναφορά γίνεται στην ιστορία επιμέρους πτυχών της ευρωπαϊκής κουλτούρας διακυβέρνησης, όπως ο γαλλογερμανικός άξονας από τη δεκαετία του 1960, η σημασία του δημοκρατικού κριτηρίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη δεκαετία του 1970, η σχέση Βορρά-Νότου και η μεσογειακή διάσταση από τη δεκαετία του 1980 κ.ά.

Ολοκληρώνοντας το μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να τοποθετούν τη σημερινή πορεία της Ε.Ε. σε ένα ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον και να κατανοούν πώς διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση μέσα από βαθύτερες πολιτικές και ιδεολογικές αλλαγές και κρίσεις. Επίσης, θα έχει καλλιεργηθεί η δυνατότητά τους να αναλύουν τους ιστορικούς παράγοντες που μπορεί να μεταβάλλουν σήμερα τις εσωτερικές ισορροπίες και τις προτεραιότητες της Ε.Ε., καθώς και τη θέση της στη διεθνή πολιτική.

Πολιτική Θεωρία

Το μάθημα αποτελεί χαρτογράφηση ορισμένων από τις κυριότερες θεματικές της Πολιτικής Θεωρίας με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες και θεωρήσεις της. Επιχειρείται έτσι αφενός να καταπιαστούν με συστηματικό τρόπο με ικανό πλήθος μορφών του πολιτικού φαινομένου, αφετέρου να εξοπλιστούν εννοιολογικά (π.χ. έννοιες του κράτους, της διακυβέρνησης κ.ο.κ.) για άλλα μαθήματα του ΠΜΣ.

Οι φοιτητές αναμένεται να:

(1) αποκτήσουν ένα σώμα εισαγωγικών γνώσεων στο αντικείμενο της Πολιτικής Θεωρίας.

(2) αναπτύξουν τη δεξιότητα ανάλυσης της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται σε κλασικά κείμενα του πολιτικού στοχασμού.

(3) κατανοήσουν την ιστορικότητα, τον επίμαχο χαρακτήρα και την κανονιστική διάσταση βασικών εννοιών της Πολιτικής Θεωρίας (και της Πολιτικής Επιστήμης).

(4) καλλιεργήσουν την κριτική και αναστοχαστική τους ικανότητα όσον αφορά θεμελιώδεις πολιτικές αξίες.

Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών Ι

Η άρτια γνώση των ερευνητικών μεθόδων είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο στην φαρέτρα ενός κοινωνικού επιστήμονα, είτε ως επαγγελματία, είτε ως ακαδημαϊκού είτε ως ιδιώτη. Στο μάθημα παρουσιάζεται το φάσμα των κυριότερων προσεγγίσεων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, και όπου είναι εφικτό μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που διατίθενται από το τμήμα ή το ίδρυμα προς χρήση από τους φοιτητές του προγράμματος.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών αφενός με τις ερευνητικές υποδομές οι οποίες είναι διαθέσιμες και αφετέρου η ανάπτυξη και η καλλιέργεια κρίσιμων δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται κατά κόρο στην κοινωνική έρευνα και ως εκ τούτου και στο σύνολο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Ταυτόχρονα με την καλλιέργεια δεξιοτήτων γίνεται εκτενής αναφορά και παρουσίαση της επιστημολογίας αναφορικά με τις μεθόδους έρευνας ώστε ο φοιτητής να μπορεί να έχει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του επιτρέψει να προσαρμόζει τη χρήση ερευνητικών μεθόδων κατά περίπτωση σύμφωνα με την κρίση του.

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να έχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να εκπονήσει ερευνητική δραστηριότητα αυτοδύναμα η σε συνεργασία με άλλους. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην έρευνα και να μπορεί να χρησιμοποιεί επαρκώς τις κυριότερες από αυτές. Αναμένεται επίσης ότι θα είναι σε θέση να μπορεί να χρησιμοποιεί πλήρως τις σχετικές τεχνολογικές υποδομές που παρέχονται από το τμήμα ή το ίδρυμα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης

Το μάθημα αναφέρεται στην μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μίας υπερεθνικής οντότητας, που έχει απομακρυνθεί από την φύση ενός κλασσικού Διεθνούς Οργανισμού και έχει προσεγγίσει την έννοια του Ομοσπονδιακού Κράτους, χωρίς όμως να έχει καταστεί (ακόμη) Κράτος. Λόγω των έντονων και πολλών κρατικών στοιχείων, με οξύτητα τίθεται το θέμα της Διακυβέρνησης που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο έναντι των κρατών μελών όσο και έναντι της λοιπής διεθνούς κοινότητας.

Αναμένεται οι φοιτητές να κατανοήσουν τα όργανα της ΕΕ και τις αρμοδιότητές τους, τους βασικούς θεσμούς διακυβέρνησης της Ένωσης (ΚΕΠΠΑ, ΟΝΕ, Αμυντική Ένωση, Χώρος Ασφάλειας και Δικαιοσύνης κ.α.) και τη σχέση της διακυβέρνησης της ΕΕ σε σχέση με αυτή των κρατών μελών.

Κουλτούρα και Διακυβέρνηση

Οι δυναμικές αλλαγές στο σύγχρονο πολιτισμό και στη διαμόρφωση των ταυτοτήτων καθώς και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το εθνικό κράτος σε σχέση με την πολιτιστική του υπόσταση αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας.

To μάθημα αυτό επιχειρεί μία κριτική διερεύνηση των σχέσεων πολιτισμού και διαφόρων μορφών διακυβέρνησης καθώς και μία προσέγγιση των πολιτισμικών δυναμικών της παγκοσμιοποίησης.

Σχεδιασμός και Ανάλυση Πολιτικών

Το μάθημα αποσκοπεί στη συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με βασικές προσεγγίσεις ανάλυσης των διαδικασιών διαμόρφωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών τόσο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό όσο και σε στο διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται μια σειρά από υποδείγματα ανάλυσης των φορέων (δημόσιων/ιδιωτικών) που επιδρούν στη διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών και των σχετικών διαδράσεων (τυπικών και άτυπων) μεταξύ τους. Την εξέταση των θεωρητικών και μεθοδολογικών αυτών προσεγγίσεων ακολουθεί η αξιολόγηση περιπτώσεων με έμφαση στις επιπτώσεις τομεακών πολιτικών της ΕΕ για την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και το περιβάλλον, στο Ελληνικό σύστημα διαμόρφωσης και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών αλλά και αντίστοιχες περιπτώσεις στο διεθνή περίγυρο.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικών σε θεωρητικό επίπεδο. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν πώς οι θεωρητικές αυτές γνώσεις εφαρμόζονται στην πράξη, μέσω των μελετών περίπτωσης που αποτελούν μέρος του μαθήματος και για τις οποίες τους ζητείται να εκπονήσουν και αντίστοιχες εργασίες.

Οικονομικά της Διαχείρισης Πολιτικών

Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, μεθοδολογίες και εργαλεία οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικού προγραμματισμού των δημοσίων πολιτικών. Οικονομική διαχείριση και στρατηγικός προγραμματισμός, η εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και την ανάπτυξη ενός νέου προτύπου οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, στις διαλέξεις θα παρουσιαστούν διεξοδικά μία σειρά κρίσιμων παραγόντων και δράσεων βελτίωσης της οικονομικής διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων πολιτικών. Η παρουσίαση των μοντέλων βελτίωσης της οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικού προγραμματισμού, θα υποστηριχθεί από την ανάλυση σύγχρονων μεθοδολογιών συγκριτικής επιλογής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων υλοποίησης των πολιτικών. Την ανάλυση του σύγχρονου περιβάλλοντος στρατηγικού προγραμματισμού των δημοσίων πολιτικών, υποστηρίζει η παρουσίαση καινοτόμων δράσεων προώθησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, μέσα από την ανάλυση καλών πρακτικών της εθνικής και διεθνούς εμπειρίας.

Βάσει των ανωτέρω, απώτερη στόχευση του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη από τους φοιτητές εξειδικευμένων δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης και στρατηγικού προγραμματισμού δημοσίων πολιτικών, βασιζόμενες στο συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και εμπειρικής γνώσης.

Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών ΙΙ

Η άρτια γνώση των ερευνητικών μεθόδων είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο στην φαρέτρα ενός κοινωνικού επιστήμονα, είτε ως επαγγελματία, είτε ως ακαδημαϊκού είτε ως ιδιώτη. Στο μάθημα παρουσιάζεται το φάσμα των κυριότερων προσεγγίσεων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, και όπου είναι εφικτό μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που διατίθενται από το τμήμα ή το ίδρυμα προς χρήση από τους φοιτητές του προγράμματος.
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών αφενός με τις ερευνητικές υποδομές οι οποίες είναι διαθέσιμες και αφετέρου η ανάπτυξη και η καλλιέργεια κρίσιμων δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται κατά κόρο στην κοινωνική έρευνα και ως εκ τούτου και στο σύνολο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Ταυτόχρονα με την καλλιέργεια δεξιοτήτων γίνεται εκτενής αναφορά και παρουσίαση της επιστημολογίας αναφορικά με τις μεθόδους έρευνας ώστε ο φοιτητής να μπορεί να έχει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο που θα του επιτρέψει να προσαρμόζει τη χρήση ερευνητικών μεθόδων κατά περίπτωση σύμφωνα με την κρίση του.

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να έχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να εκπονήσει ερευνητική δραστηριότητα αυτοδύναμα η σε συνεργασία με άλλους. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην έρευνα και να μπορεί να χρησιμοποιεί επαρκώς τις κυριότερες από αυτές. Αναμένεται επίσης ότι θα είναι σε θέση να μπορεί να χρησιμοποιεί πλήρως τις σχετικές τεχνολογικές υποδομές που παρέχονται από το τμήμα ή το ίδρυμα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνία Πολιτών και Ανάπτυξη (Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Έδρα Jean Monnet)

Το μάθημα γίνεται στα πλαίσια τoυ Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://jmcegovernance.wordpress.com). Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/ις μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες με το ρόλο που έχουν αποκτήσει οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών ως σημαντικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H ‘συμμετοχική δημοκρατία’ (paricipatory democracy) έχει συμπεριληφθεί σε σημαντικά κείμενα της ΕΕ όπως το White Paper on European Governance. Το μάθημα συνδυάζει θεωρητικές συζητήσεις με πρακτικές γνώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα εξοικείωσης με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ που υλοποιούνται από οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών.

Διαχείριση Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια, το περιεχόμενο και τις πρακτικές των πολιτικών διαχείρισης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές θα αξιολογήσουν, μέσα από τη μελέτη μιας σειράς περιπτώσεων, τους μηχανισμούς υλοποίησης, τους στόχους και την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων πολιτικών διαχείρισης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, κυρίως της ΕΕ και των κρατών μελών της καθώς και των ΗΠΑ.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια, το περιεχόμενο και τις πρακτικές των πολιτικών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Οικονομική Διπλωματία και Ασφάλεια

Εξετάζονται και αναλύονται ο ρόλος και η σημασία σύγχρονων μορφών διπλωματίας με έμφαση στην οικονομική διπλωματία και η διαμόρφωση συνθηκών ισχύος με έμφαση στη διάσταση της ασφάλειας.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη σύγχρονων μορφών διπλωματίας με έμφαση στην οικονομική διπλωματία και ο βαθμός στον οποίο αυτή η μορφή διπλωματίας επιδρά σε ζωτικά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ιδιαίτερα σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Θα αξιοποιηθούν και μελετηθούν περιπτωσιολογικές μελέτες διμερών συγκρούσεων, όπως π.χ. Ελλάδα-Τουρκία, Ινδία-Πακιστάν κ.ο.κ, με στόχο να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών οικονομικών σχέσεων επηρέασαν το περιεχόμενο των σχέσεων σύγκρουσης ανάμεσα σε αυτά τα κράτη.

Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των σύγχρονων δομών του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αναλύονται οι δομές των χρηματοοικονομικών συστημάτων, όπως επίσης οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης χρήματος και ο ρόλος των τραπεζών στην προσφορά χρήματος. Παράλληλα, μελετώνται οι αγορές χρήματος, οι αγορές εταιρικών ομολογιών, οι αγορές μετοχών, οι αγορές συναλλάγματος και τα παράγωγα προϊόντα. Επίσης, αναλύονται ζητήματα που αφορούν τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει:

Α) Τη δομή του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος

Β) Το ρόλο των τραπεζών και της νομισματικής πολιτικής στη διαμόρφωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Γ) Τα είδη των αγορών που διαμορφώνουν το σύγχρονο χρηματοοικονομικό σύστημα

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια (Έδρα Jean Monnet)

Το μάθημα γίνεται στα πλαίσια της Έδρας Jean Monnet «Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιγότερο Αναπτυγμένου Κόσμου» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (jmonneteuldcs.wordpress.com). Η ένταξη των χωρών της περιοχής στην ΕΕ αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό στόχο των κρατών-μελών της Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΕ ακολουθεί μια σύνθετη πολιτική που ποικίλλει από την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας έως την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων και από την οικοδόμηση θεσμών ως την ενίσχυση της κοινωνίας πολιτών. Ίσως σε καμία άλλη περιοχή του κόσμου η παρουσία της ΕΕ δεν είναι τόσο έντονη όσο στα δυτικά Βαλκάνια.

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/ις μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και – ιδιαίτερα – μετά τη λήξη των ενόπλων συγκρούσεων.

Διεθνές Στρατηγικό Management

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στα θέματα του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της στρατηγικής των διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνταξη Στρατηγικών και Επιχειρηματικών Σχεδίων. Θα εξεταστούν οι θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της στρατηγικής, καθώς και παραδείγματα εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

• Οι φοιτητές-τριες να κατανοήσουν τις έννοιες της Στρατηγικής, της Εταιρικής Αποστολής, των Αξιών, των Στόχων και του Οράματος ενός διεθνούς οργανισμού/επιχείρησης.
• Να εξετασθούν οι έννοιες της στρατηγικής ανάλυσης του Εσωτερικού και του Εξωτερικού περιβάλλοντος.
• Να μελετηθεί η διαμόρφωση και το είδος της στρατηγικής.
• Να μελετηθούν οι τρόποι υλοποίησης της στρατηγικής στο διεθνές περιβάλλον.
• Να εξετασθούν οι μέθοδοι λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
• Να παρουσιασθούν μέθοδοι αξιολόγησης της στρατηγικής.

Διεθνής Επιχειρηματικότητα

Το μάθημα πραγματεύεται τις πολιτικές που αναπτύσσουν οι φορείς του ιδιωτικού τομέα κυρίως δια μέσου των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης αγοράς. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί στο να μεταδώσει στους φοιτητές τη σημασία των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων καθώς επίσης και των σύγχρονων εργαλείων και μέσων επιχειρηματικότητας. Επιπρόσθετα, εστιάζει στη μελέτη των επιχειρηματικών στρατηγικών που αναπτύσσει η επιχείρηση καθώς δραστηριοποιείται στα πλαίσια του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις βασικές κατευθύνεις:

  • Διεθνείς συνεργασίες και επέκταση των Επιχειρήσεων
  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματική Καινοτομία & Διεθνής Ανταγωνιστικότητα

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet)

H έννοια ‘πολυεπίπεδη διακυβέρνηση’ (multi-level governance) είναι πρόσφατη – πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Χρησιμοποιήθηκε για να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο ένας διεθνής οργανισμός όσο ένα πολιτικό σύστημα ανάλογο μ’ αυτά των εθνικών κρατών. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών της πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση του υπερεθνικού, του εθνικού και του υπο-εθνικού (περιφερειακού και τοπικού) επιπέδου, το μάθημα επιδιώκει να συμβάλει στην κατανόηση των προτεραιοτήτων, των πρακτικών αλλά και των συνεπειών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις αιρεσιμότητες (conditionalities) όσο και στα κίνητρα και τις αντιστάσεις στις μεταρρυθμίσεις.  Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/ις μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.