Διαδικασίες Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Γραμματεία

Η γραμματεία του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1 και εξυπηρετεί τους φοιτητές από Τρίτη έως Παρασκευή τις ώρες 11:00 – 13:00, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά με ανακοίνωσή της σε συγκεκριμένες περιόδους. Για όλες τις συναλλαγές των φοιτητών με τη Γραμματεία του Τμήματος απαιτείται η επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Ενημέρωση φοιτητών

Η ενημέρωση των φοιτητών γίνεται με ανάρτηση ανακοινώσεων στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και συμπληρωματικά μέσω του δικτυακού τόπου του Τμήματος (http://pedis.uop.gr) για γενικά θέματα, και μέσω του eClass (http://eclass.uop.gr – Μάθημα: Ανακοινώσεις: Προπτυχιακά) για θέματα που αφορούν μεμονωμένα μαθήματα (έκτακτες αναβολές-αναπληρώσεις διαλέξεων). Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τους πίνακες ανακοινώσεων καθημερινά. O φοιτητής θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί από τη στιγμή που μια ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων. Συνεπώς, αν κάποιος φοιτητής παραβλέψει κάποια προθεσμία η ευθύνη είναι αποκλειστικά του φοιτητή.

Έκδοση βεβαιώσεων – πιστοποιητικών

Εντυπα και κατάθεση  αιτήσεων

Όλα τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται σε έντυπη μορφή, σε ειδικές θέσεις έξω από τη γραμματεία και συμπληρωματικά αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του τμήματος (http://pedis.uop.gr). Οι φοιτητές συμπληρώνουν το κατάλληλο έντυπο αναλόγως του αιτήματος και το καταθέτουν στη Γραμματεία αποκλειστικά κατά τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών. Οι αιτήσεις κατατίθενται από τους ίδιους τους φοιτητές ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Παραλαβή βεβαιώσεων και ιστοποιητικών

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που αιτούνται οι φοιτητές, παραλαμβάνονται από τους ίδιους με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Η βεβαίωση για το στεγαστικό επίδομα χορηγείται αυθημερόν. Οι αιτήσεις των φοιτητών μπορούν εναλλακτικά να κατατίθενται και μέσω της υπηρεσίας StudentWeb, όπως περιγράφεται στη συνέχεια ή μέσω των υπηρεσιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – «Πάσο»

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, λειτουργεί κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (γνωστό ως «ΠΑΣΟ») (για όσους φοιτητές το δικαιούνται), το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο. Για όσους φοιτητές δεν δικαιούνται δελτίο φοιηττικού εισητηρίου, η ακαδημαϊκή ταυτότητα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Για τη χορήγηση των νέων καρτών (Ακαδημαϊκή ταυτότητα με ενσωματωμένο ΠΑΣΟ) μπορούν οι φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr – σχετικός συνδεσμος υπάρχει και στην ιστοσελίδα του τμήματος. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η αίτηση θα υποβάλλεται έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και αφού παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους αναρτάται από τη γραμματεία σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των φοιτητών.

Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές σε κάθε εξάμηνο και γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb. Αν ένας φοιτητής δεν υποβάλλει δήλωση, τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου). Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Υπηρεσία StudentWeb

Οι φοιτητές του τμήματος ΠΕΔΙΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία StudentWeb, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας (π.χ. αιτήσεις για βεβαιώσεις, βαθμολογίες μαθημάτων, δηλώσεις μαθημάτων κλπ). Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται είτε από το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του τμήματος, είτε απευθείας στη διεύθυνση (URL) https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν παραλάβει από τη γραμματεία.

Δηλώσεις συγγραμμάτων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ957/τεύχοςΒ/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr). Οι προθεσμίες χρήσης του Ευδόξου σε κάθε εξάμηνο προσδιορίζεται με σχετική ανακοίνωση. Οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr, για να δηλώνουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το αντίστοιχο εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Για την δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (π.χ. e-mail) και που τους έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία. Σε περίπτωση που οι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι λειτουργικοί θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την Δ/νση Πληροφορικής του Ιδρύματος (helpdesk@uop.gr) ώστε να εξασφαλιστεί η κατοχή λειτουργικών κωδικών πρόσβασης. (σχετικός σύνδεσμος υπάρχει ακι στη ιστοσελίδα του τμήματος). Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου αναρτάται από τη γραμματεία σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Οδηγός Φοιτητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης Φοιτητών