Διδακτορικό Δίπλωμα

Διδακτορικό Δίπλωμα «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων»

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πολιτικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Περιφερειακών Σπουδών (Area Studies) και Ιστορίας της ημεδαπής, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων διπλωμάτων της αλλοδαπής μπορούν με αίτησή τους να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση «Διδακτορικού Διπλώματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων». Μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση του ανωτέρω τίτλου οι κάτοχοι άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έλθουν σε επαφή με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή ανώτερης, προκειμένου να τον συμβουλευθούν σχετικά την πρότασή τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και τους όρους υποβολής της.

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3x) έως έξι (6x) Ημερολογιακά Έτη

Έντυπα και πληροφορίες

  • Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ►Σε μορφή PDF
  • Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ►Σε μορφή DOC 

Για περισσότερα έντυπα και πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ