Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το ακαδ. έτος 2021-2022

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/11-06-2021 απόφαση της 151ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Κόρινθο, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1 ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα εγκρίνει την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων και θα διαθέσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τις απαιτούμενες πιστώσεις.
Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο εδώ).
2) Βιογραφικό σημείωμα.
3) Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.
4) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
5) Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από 22/07/2021 έως και 10/08/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedis@go.uop.gr  με την ένδειξη «Αίτηση για  407_Ονοματεπώνυμο». Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος. Αρμόδια υπάλληλος: κα Μαρκούτση Έλενα (τηλ. 27410-40045, 10.00 -13.00).