Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων 2021-2022

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-22, μετά την έγκρισή τους από την Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

  1. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στο σύνολο και δέκα μονάδες ανά εξεταζόμενο μάθημα:
Α/Α Α.Δ.Τ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΑΕ947014 13,5 17 13,5 44 3ο εξάμηνο
2 ΑΖ723035 14,5 16 12,5 43 3ο εξάμηνο
3 ΑΕ 984376 15,5 13 13,5 42 3ο εξάμηνο
4 267646039 14 11,5 15,5 41 3ο εξάμηνο
5 255316049 13,5 12,5 14 40 3ο εξάμηνο
6 Χ 285547 11,5 11 12,5 35 3ο εξάμηνο
  1. Κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου ποσοστού εισακτέων, εφόσον αυτή είναι τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με το Ν.4485/2017, άρθρ.74, παρ. 3: 
Α/Α Α.Δ.Τ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΑΟ 136427 9,5 17,5 13 40 1ο εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Α/Α Α.Δ.Τ Μάθημα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Μάθημα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Εξάμηνο εισαγωγής
1 ΑΕ947014 13,5 17 13,5 44 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 1 3ο εξάμηνο
2 ΑΖ723035 14,5 16 12,5 43 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 2 3ο εξάμηνο
3 ΑΕ 984376 15,5 13 13,5 42 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 3 3ο εξάμηνο
4 267646039 14 11,5 15,5 41 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 4 3ο εξάμηνο
5 255316049 13,5 12,5 14 40 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 5 3ο εξάμηνο
6 Χ 285547 11,5 11 12,5 35 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 6 3ο εξάμηνο
7 ΑΟ 136427 9,5 17,5 13 40 ΕΠΙΤΥΧΩΝ (παρ. 3, άρθρο 74 του Ν.4485/2017) 7 1ο εξάμηνο
8 1062258 3 13 13,5 29,5 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
9 286063031 3,5 11,5 14 29 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
10 1674 2,5 13,5 10 26 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
11 ΑΗ 701078 12,5 0 Δ.Π. 12,5 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
12 ΑΗ 211983 13,5 0 Δ.Π. 13,5 ΑΠΟΤΥΧΩΝ
13 267142023 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  
14 ΑΝ 966217 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  
15 295161032 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  
16 ΑΑ919532 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  
17 ΑΙ 233765 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  
18 275200016 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  
19 ΑΝ 059214 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  
20 Π 597277 Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.  

Εγγραφές επιτυχόντων

 Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν από τις 19/01/2022 έως και τις 24/01/2022 με την κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Αίτηση εγγραφής (διατίθεται εδώ)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΤΕΙ ή ΑΕΙ (μέσω gov.gr)
  • Διαγραφή από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (αν υπάρχει εγγραφή)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορούν να κατατεθούν με τους εξής τρόπους:

  1. είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία του τμήματος κατά τις ώρες 11:00-13:00 με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή από τρίτον μόνο με εξουσιοδότηση
  2. είτε ηλεκτρονικά στο email pedis@go.uop.gr. Σε αυτήν την περίπτωση τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή pdf. Οι φωτογραφίες μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά την προσέλευση στα μαθήματα.