Επιλογή υποτρόφων στο πλαίσιο του προγράμματος του ΙΣΝ «Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας
στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών
στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα

Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τις “Yποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα” του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συνήλθε στην Κόρινθο την 11η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 με θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης: «Επιλογή υποτρόφων για τις ακαδημαϊκές υποτροφίες στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα για  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023».

Οι υποτροφίες κατανέμονται ως εξής:

 1. Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».
 2. Υποτροφίες σε Υποψήφιους Διδάκτορες οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν έρευνα σε ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντισμού, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και μη κρατικών δρώντων.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υποψηφιοτήτων:

α. ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως τεκμηριώνονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα
β. οικονομική δυσχέρεια για τη συνέχιση των σπουδών
γ. εμπειρία εθελοντισμού
δ. ηγετικές ικανότητες

Α. Αιτήσεις υποτροφίας για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Αποδοχή των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή ως προς την πληρότητα των φακέλων υποψηφιοτήτων με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα κατά τα πρότυπα του Europass, στο οποίο καταγράφονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, η εμπειρία εθελοντισμού, η επαγγελματική σταδιοδρομία και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
 • σύντομο κείμενο (“letter of motivation”, έως 400 λέξεις) στο οποίο εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος θεωρούν ότι θα τους ωφελήσει στη σταδιοδρομία τους στον κλάδο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
 • αποδοχή της αίτησής τους στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».
 • μία συστατική επιστολή από πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιολογήσει την επαγγελματική εμπειρία και την εθελοντική δράση του υποψηφίου σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πρόσφατου οικονομικού έτους

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων, η Επιτροπή αξιολόγησε τις υποψηφιότητες σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης με βαθμολογία 1-10 ανά κριτήριο:

 1. ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως τεκμηριώνονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα
 2. οικονομική δυσχέρεια για τη συνέχιση των σπουδών
 3. εμπειρία εθελοντισμού
 4. ηγετικές ικανότητες

και κατέληξε στην κατάταξη των υποψηφίων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Σύνολο κριτηρίων
Α. Μ.  6  9 1 3 18
Ν.Π.  4  8 1 3  16
Ε.Κ. 4  6 1 2  13
Α. Χ. 4  5 1 3  13
ΑΝ. Μ. 4  3 1 2  12

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν διαθέτει εμπειρία εθελοντικής δράσης, αλλά και την πρόθεση να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές δεξιότητες για να αναπτύξει δράση εθελοντικής προσφοράς μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εισηγείται να μην απονεμηθεί η υποτροφία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

 Β. Αιτήσεις υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Η μοναδική υποψηφιότητα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβλήθηκε από τον κ. Ν. Π. Έπειτα από ενδελεχή ανάγνωση των όρων και των κριτηρίων της πρόσκλησης, η Επιτροπή αξιολόγησε την υποψηφιότητα ως ακολούθως:

Αποδοχή της υποψηφιότητας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή ως προς την πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα κατά τα πρότυπα του Europass, στο οποίο καταγράφονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, η εμπειρία εθελοντισμού, η επαγγελματική σταδιοδρομία και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
 • σύντομο κείμενο (“letter of motivation”, έως 400 λέξεις) στο οποίο εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα ωφελήσει στην πραγματοποίηση σταδιοδρομίας στον κλάδο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
 • αποδοχή της αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τη Συνέλευση του ΠΕΔΙΣ.
 • μία συστατική επιστολή από πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιολογήσει την επαγγελματική εμπειρία και την εθελοντική δράση του υποψηφίου σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πρόσφατου οικονομικού έτους
 • υποβολή αναλυτικού σημειώματος, το οποίο συνυπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής έρευνας στο πεδίο μελέτης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τον προγραμματισμό των επόμενων σταδίων της έρευνας με αναφορά μεταξύ άλλων στις δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης, η Επιτροπή αξιολόγησε την υποψηφιότητα σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης με βαθμολογία 1-10 ανά κριτήριο:

 1. ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως τεκμηριώνονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα
 2. οικονομική δυσχέρεια για τη συνέχιση των σπουδών
 3. εμπειρία εθελοντισμού
 4. ηγετικές ικανότητες
Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Σύνολο κριτηρίων
Ν. Π. 8 5 7 4 24

Η Επιτροπή εισηγείται τη χορήγηση της υποτροφίας «Τζανέτος Αντύπας» στον κ. Ν. Π.για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, καθώς διαθέτει την ακαδημαϊκή υποδομή, την οικονομική ανάγκη και την προοπτική, προκειμένου να ωφεληθεί πραγματικά από την υποτροφία.

Η υποτροφία ύψους 9.000 ευρώ θα διατεθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις, μία ανά ακαδημαϊκό έτος και η τελευταία έπειτα από την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του ΠΕΔΙΣ. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και τη Συνέλευση ετησίως την Έκθεση Προόδου, η οποία ετοιμάζεται από τους επιβλέποντες καθηγητές και κατατίθεται στη Συνέλευση του ΠΕΔΙΣ προς έγκριση. Ακόμη, ο υπότροφος υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να υποβάλει ετησίως αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης έως την 31η Ιουλίου. Η Επιτροπή κρίνει εάν επιτυγχάνεται ουσιαστική πρόοδος στο ερευνητικό έργο και συντρέχουν οι λόγοι για την καταβολή της δόσης στον υπότροφο.

Ορίζεται εξωτερικός αξιολογητής ο Γενικός Διευθυντής της Praksis κ. Αλέξης Μαργαλιάς, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύει την Τριμελή Επιτροπή και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο σχετικά με την επιλογή και την πρόοδο των υποψηφίων καθώς και τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης.

Όλα τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται μέσω της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο υπότροφος οφείλει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς του ΠΕΔΙΣ οι οποίοι ισχύουν για τους υποψήφιους διδάκτορες. Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την Τριμελή Επιτροπή εάν προκύπτουν λόγοι οι οποίοι δεν του επιτρέπουν την ολοκλήρωση των διδακτορικών του σπουδών.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος. 

Η Επιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφιοτήτων
Σωτήρης Ρούσσος, Καθηγητής
Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εμμανουήλ Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής