Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση.

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, ηλεκτρονικά στο email: pedis@uop.gr, εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής – έγκρισης αποτελεσμάτων
στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ. Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκώς αιτιολογημένη.