Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών (Erasmus) 2013

Από 25 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι 20 Μαρτίου 2013 γίνεται η κατάθεση των αιτήσεων για ανταλλαγές φοιτητών/τριών Erasmus από το πανεπιστήμιό μας προς άλλα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού. Η πρόσκληση αναφέρεται στο επόμενο χειμερινό εξάμηνο (2013-14) και αφορά, κατά κύριο λόγο, φοιτητές/τριες που βρίσκονται σήμερα είτε στο 2ο είτε στο 3ο έτος σπουδών τους.

To Tμήμα μας συνεργάζεται με έξι πανεπιστήμια από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Τουρκία και την Κροατία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών/τριών για κινητικότητα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus

Η Eπιτροπή Erasmus του ΠΕΔΙΣ λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για τη επιλογή φοιτητών/τριών προς μετακίνηση:

 1. Μέσος όρος βαθμολογίας (τουλάχιστον 6,5)
 2. Επιτυχής εξέταση σε ικανό αριθμό μαθημάτων (Ολοκληρωμένο τουλάχιστον το 60% των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εξάμηνο σπουδών που γίνεται η αίτηση π.χ. 7/12 αν φοιτά κάποιος στο Γ’ εξάμηνο σπουδών , 10/17 αν φοιτά στο Δ’ εξάμηνο, κοκ)
 3. Πολύ καλό επίπεδο ξένης γλώσσας με πιστοποίηση:
  • αγγλικά επιπέδου Lower για τα Παν/μια Κύπρου και Pamukkale,
  • αγγλικά επιπέδου Proficiency για τα Παν/μια Sabanci και Ζάγκρεμπ,
  • γαλλικά επιπέδου τουλάχιστον B2 για τα Παν/μια INALCO και Bordeaux
 4. Συνέντευξη του/της υποψήφιου/ιας

Βαρύτητα κριτηρίων:

 • Μέσος όρος βαθμολογίας και αριθμός μαθημάτων: 40%
 • Γνώση ξένης γλώσσας: 40%
 • Συνέντευξη: 20%

Για τις τυπικές διαδικασίες υποβολής Αίτησης (πιστοποιητικά, ημερομηνίες κατάθεσης, κλπ) βλ. στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Η Γραμματεία του τμ. ΠΕΔΙΣ (κα Δούνδη) κατά ώρες 10:00 – 12:00 καθημερινά καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Erasmus του ΠΕΔΙΣ στις ώρες συνεργασίας τους, θα μπορούν να ενημερώνουν για τις διαδικασίες υποβολής, τις συνθήκες σπουδών, κλπ.

Tα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΕΔΙΣ (κα Δούνδη, τηλ. 27410-40058, kdoundi@uop.gr) και στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/ες καλούνται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Erasmus του Τμήματος.

Η Επιτροπή Erasmus του ΠΕΔΙΣ

Ν. Κουτσούκης, Β. Λαλαγιάννη, Ν. Τζιφάκης