Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συνεχίζει την προσφορά υποτροφιών στη μνήμη του Ιδρυτή και Γενικού Διευθυντή της Κοινωφελούς Οργάνωσης Praksis, Τζανέτου Αντύπα, μιας εμβληματικής προσωπικότητας της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών, που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο κοινωνικό έργο.

Οι υποτροφίες αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την επιστημονική έρευνα για την κοινωνία των πολιτών και να ενθαρρύνουν νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Τζανέτου Αντύπα στην κοινωνική προσφορά.

Οι υποτροφίες κατανέμονται ως εξής:

 • υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».
 • υποτροφίες σε Υποψήφιους Διδάκτορες (9.000 ευρώ ανά φοιτητή), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν έρευνα σε ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντισμού, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και μη κρατικών δρώντων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες σε ένα Τμήμα με διεπιστημονικό χαρακτήρα σε ζητήματα οικονομίας και σύγχρονης διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, καθώς και στο ειδικότερο αντικείμενο της λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Θα ενισχύσουν τα θεωρητικά ερείσματά τους και θα αποκτήσουν νέες δυνατότητες αξιοποίησης των ικανοτήτων τους, προκειμένου να ενισχύσουν την προοπτική της σταδιοδρομίας τους στο δυναμικό χώρο της κοινωφελούς δραστηριότητας.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ο Τζανέτος ήταν ένας άνθρωπος με αστείρευτη ενέργεια και όραμα, ένας πραγματικός ανθρωπιστής, που χάραξε νέους δρόμους με τη δράση του στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς. Για το ΙΣΝ, ο Τζανέτος Αντύπας ήταν όχι μόνο στενός συνεργάτης, αλλά και πολύτιμος φίλος. Μαζί σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε πληθώρα καινοτόμων προγραμμάτων που προσφέρουν προστασία και προοπτική ζωής, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνανθρώπους μας που ξεφεύγουν από το δίχτυ της κοινωνικής προστασίας. Έφυγε από κοντά μας πρόωρα, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο κοινωνικό έργο και δυσαναπλήρωτο κενό. Ήταν πραγματική τιμή μας η συνεργασία μαζί του. Θα τον θυμόμαστε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε το θαυμαστό έργο του, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας έμπρακτα νέους ανθρώπους που επιθυμούν να ακολουθήσουν το παράδειγμά του».

Τα κριτήρια επιλογής:

Οι υποτροφίες δίδονται στη βάση τεσσάρων κριτηρίων:

 • ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως τεκμηριώνονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα,
 • οικονομική δυσχέρεια για τη συνέχιση των σπουδών,
 • εμπειρία εθελοντισμού και
 • ηγετικές ικανότητες

Διαδικασία επιλογής:

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται βάσει των ανωτέρω κριτηρίων από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, η οποία, μαζί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο αυτών παρακολουθούν την ακαδημαϊκή πρόοδο των υποτρόφων και συμβουλεύουν σχετικά με θέματα ερευνητικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προετοιμάσουν ένα φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβουν:

Έντυπο Αίτησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές[☍]

Έντυπο Αίτησης για υποψήφιους διδάκτορες[☍]

 1. Ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα κατά τα πρότυπα του Europass, στο οποίο θα καταγράφονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, η εμπειρία εθελοντισμού, η επαγγελματική σταδιοδρομία και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
 2. Ένα σύντομο κείμενο (“letter of motivation”, έως 400 λέξεις) στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος ή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θεωρούν ότι θα τους ωφελήσει στη σταδιοδρομία τους στον κλάδο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
 3. Αποδοχή της αίτησής τους στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» ή της αίτησής τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τη Συνέλευση του ΠΕΔΙΣ.
 4. Μία συστατική επιστολή από πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιολογήσει την επαγγελματική εμπειρία και την εθελοντική δράση του υποψηφίου σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πρόσφατου οικονομικού έτους.
 6. Ειδικά για τους υποψήφιους διδάκτορες, είναι απαραίτητη η υποβολή αναλυτικού σημειώματος μετά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη της διατριβής, το οποίο θα συνυπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής, σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής έρευνας στο πεδίο μελέτης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τον προγραμματισμό των επόμενων σταδίων της έρευνας με αναφορά μεταξύ άλλων στις δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Τα έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία του υποψηφίου δεν απαιτείται να κατατεθούν με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, αλλά θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης όταν ζητηθούν. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέρχεται την πρώτη εβδομάδα του νέου ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή τον μήνα Οκτώβριο, και αποφασίζει για την κατανομή των υποτροφιών. Όσοι επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο διαλογής των αιτήσεων, θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο και υπεύθυνο είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Καταβολή υποτροφίας και υποχρεώσεις υποτρόφων:

Η υποτροφία, για όσους επιλεγούν για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα καλύψει τα δίδακτρα, όπως αυτά ορίζονται από το ΠΕΔΙΣ, και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του ΠΕΔΙΣ.

Η υποτροφία, για όσους επιλεγούν για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ύψους 9.000 ευρώ θα διατεθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις, μία ανά ακαδημαϊκό έτος και η τελευταία έπειτα από την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του ΠΕΔΙΣ. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ετησίως την Έκθεση Προόδου, η οποία ετοιμάζεται από τους επιβλέποντες καθηγητές και κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση του ΠΕΔΙΣ προς έγκριση. Ακόμη, οι υπότροφοι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να υποβάλουν ετησίως αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης έως την 31η Ιουλίου. Η Επιτροπή κρίνει εάν επιτυγχάνεται ουσιαστική πρόοδος στο ερευνητικό έργο και συντρέχουν οι λόγοι για την καταβολή της δόσης στον υπότροφο.

Ορίζεται εξωτερικός αξιολογητής ο Γενικός Διευθυντής της Praksis κ. Αλέξης Μαργαλιάς, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύει την Τριμελή Επιτροπή και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο σχετικά με την επιλογή και την πρόοδο των υποψηφίων καθώς και τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης.

Όλα τα χρηματικά ποσά καταβάλλονται μέσω της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Όλοι οι υπότροφοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς του ΠΕΔΙΣ οι οποίοι ισχύουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες. Οι υπότροφοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την Τριμελή Επιτροπή εάν προκύπτουν λόγοι οι οποίοι δεν τους επιτρέπουν την ολοκλήρωση του προγράμματος για το οποίο έχουν επιλεγεί.

Ημερομηνίες:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: pedis@uop.gr. Στη συνέχεια, η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται κατά τις αρχές Οκτωβρίου  και ακολουθείται η διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων.

Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τηλ. 27410 40040, http://pedis.uop.gr

——————————————————————————————————-

Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος [(SNF) (www.SNF.org)] είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.  Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1996, έως σήμερα, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά €1.8 δισεκατομμύρια, μέσω 3.891 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 113 κράτη ανά τον κόσμο. Το Ίδρυμα ενισχύει οργανισμούς που αναμένεται να επιφέρουν  αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το ΙΣΝ στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Επιπλέον των τακτικών του δωρεών, το ΙΣΝ συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας με στόχο την άμεση ανακούφισή της από τις δυσμενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, έχοντας διαθέσει τρεις επιμέρους δωρεές συνολικού ύψους €300 εκατομμυρίων.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Το συνολικό κόστος του έργου διαμορφώθηκε στα €629 εκατομμύρια. Το ΚΠΙΣΝ, σχεδιασμένο από το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop, περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το έργο παραδόθηκε στην Ελληνική Κοινωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2017. Μετά την παράδοση, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το ΚΠΙΣΝ για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως €50 εκατομμυρίων. Οι δωρεές στηρίζουν τη διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων καθώς επίσης τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, μέσω της μερικής κάλυψης λειτουργικών εξόδων. Όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με δωρεά του ΙΣΝ είναι ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό.