Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2018-19» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Καινοτομίας και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353 (αριθμ. πρωτ. Πρόσκλησης 2696/21.05.2018 και αρ. πρωτ. 3618/29.06.2018 τροποποίησης αυτής, κωδ. ΕΔΒΜ82), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 24/09/2018 έως 31/12/2019 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ν. Ζαχαριά, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1/09.07.2018 Απόφασης της 108ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις αρ. Συν. 13/25-5-2018 απόφαση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, την αρ. Συν. 15/4-6-2018 απόφαση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, την αρ. Συν. 96/18-6-2018 απόφαση Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, την αρ. Συν 143/22-6-2018 απόφαση Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, την αρ. Συν. 44/11-6-2018 απόφαση Σχολής Καλών Τεχνών για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, την αρ. 16/21-6-2018 απόφαση Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, την αρ. Συν. 13/14-6-2018 απόφαση Τμήματος Φιλολογίας, την αρ. Συν. 10/6-6-2018 απόφαση Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και την αρ. Συν.19/13-6-2018 απόφαση Τμήματος Νοσηλευτικής, την υπ’ αριθμ. 4/5-6-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:75ΘΩ469Β7Δ-ΣΩΤ) σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην πρόσκληση.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ.