Ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών 2018-19

Για  την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2018-19, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο ΥΠΕΘ (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων από Δευτέρα, 24/9/2018, έως και Παρασκευή, 05/10/2018, και ώρες 10:00-13:00, οι ίδιοι ή πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αρμόδια αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά εγγραφής προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους:

  1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής που έχουν υποβάλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΕΘ
  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ ή εκτύπωσή του από την επίσημη ιστοσελίδα www.amka.gr
  6. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο παραλαβής των κωδικών πρόσβασης, σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται εδώ
  7. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στην περίπτωση που υπάρχει άλλος τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2774/τ.Β/2-9-2016:
“Υποψήφιος αίτησης εγγραφής δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, την οποία έχει αιτηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, από την Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και δεν αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή η βεβαίωση διαγραφής και όλα τα σχετικά στοιχεία του στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας.”

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στη Γραμματεία του Τμήματος, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση του Τμήματος (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος).

Οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και οι βεβαιώσεις εγγραφής θα μπορούν να χορηγηθούν μετά από την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής.