Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με διδάσκοντες του Τμήματος προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων που είναι διατεθειμένοι να εποπτεύσουν υποψήφιους διδάκτορες περιγράφονται στη συνέχεια.

Η/ο ενδιαφερόμενη/μενος διατυπώνει σύντομη πρόταση και προσωρινό τίτλο. Στη συνέχεια, έρχεται σε επαφή με την/τον διδάσκοντα που διαθέτει ανάλογα ενδιαφέροντα με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δείτε την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΠΕΔΙΣ). Εφόσον η/ο διδάσκων συμφωνήσει κατ’ αρχήν για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης πρότασης, καθοδηγεί την/τον φοιτητή/τρια να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση την οποία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Διδάσκων/ουσα Γνωστικά πεδία
Κονιόρδος, Σωκράτης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»
 • Κοινωνικά προβλήματα
 • Μετανάστευση
 • Κοινωνιολογία/οικονομική κοινωνιολογία
Λαλαγιάννη, Βασιλική
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»
 • Πολιτισμικές σπουδές∙ γυναικεία γραφή
 • Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες
 • Κουλτούρες της μεταποικιοκρατίας∙ μεταναστευτική λογοτεχνία και διασπορά∙ πολιτική και λογοτεχνία
Μπότσιου, Κωνσταντίνα
Γνωστικό Αντικείμενο: «Σύγχρονη Ιστορία και Διεθνής Πολιτική»
 • Ιστορία των παγκοσμίων πολέμων∙ ιστορία και επικοινωνία
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης∙ ιστορία της ελληνικής και ευρωπαϊκής ανασυγκρότησης μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους
 • Κράτος, θεσμοί και κοινωνία στην Ελλάδα, 19ος και 20ός αιώνας∙ ιστορία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Παπαδημητρίου, Πύρρος
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη
 • Μακροοικονομικά
Πετρόπουλος, Σωτήρης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Συνεργασία και Αναδυόμενες Δυνάμεις»
 • Διεθνείς Σχέσεις και Ανατολική Ασία
 • Κοινωνία των Πολιτών
Ρούσσος, Σωτήρης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις και θρησκεία στην Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο»
 • Περιφερειακοί συσχετισμοί στην Μέση Ανατολή
 • Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία Μέσης Ανατολής και Ανατ. Μεσογείου
 • Θρησκευτικές μειονότητες στην Μέση Ανατολή
Φακιολάς, Ευστάθιος Τ.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Διεθνείς Σχέσεις»
 • Διαχρονικές και σύγχρονες μορφές πολέμου και σύγκρουσης (διακρατικές και ενδοκρατικές συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας),
 • Ανάλυση διαβάθμισης κινδύνων και απειλών στρατιωτικών και μη-στρατιωτικών μορφών ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων της εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος) και στρατηγικές αντιμετώπισης,
 • Διεθνής πολιτική και θεωρίες συνομωσίας: χαρτογράφηση της αντίληψης, του λόγου και της ρητορικής με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους.
Χουλιάρας, Αστέρης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις»
 • Διεθνής ανάπτυξη
 • Πολιτιστική διπλωματία

Διαδικασία αίτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής_Ονοματεπώνυμο». Τα δικαιολογητικά (1), (4) και (5) αποστέλλονται και ηλεκτρονικά.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος (διαθέσιμη εδώ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, κατά προτίμηση με το πρότυπο Europass.
 5. Σχέδιο έρευνας σύμφωνα με το πρότυπο του τμήματος (διαθέσιμο εδώ)
 6. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 8. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 9. Αντίγραφα ερευνητικών δημοσιευμάτων (εφόσον υπάρχουν)