Απαλλαγή από τα Αγγλικά 2018-19

Η Αγγλική Γλώσσα οργανώνεται σε δυο εξαμηνιαία μαθήματα: Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ.

Για να είναι δυνατή η λήψη του πτυχίου από ένα φοιτητή πρέπει προηγουμένως να έχει πιστοποιηθεί η επάρκεια των γνώσεών του στην Αγγλική γλώσσα σε δυο επίπεδα (Αγγλικά Ι & ΙΙ).

Επιτυχής ολοκλήρωση για τα μαθήματα Αγγλικά Ι και ΙΙ θεωρείται η αξιολόγηση της συμμετοχής στο μάθημα και επίδοσης στις εξετάσεις με βαθμολόγηση «επιτυχώς» και είναι υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου.

Απαλλαγές

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προβλέπονται απαλλαγές των φοιτητών από τα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας ως εξής:

– Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλικά Ι» όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ που πιστοποιεί Καλή, Πολύ Καλή, ή Άριστη Γνώση.

– Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ» όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ που πιστοποιεί Άριστη Γνώση.

Οι πρωτοετείς φοιτητές και οι φοιτητές των υπολοίπων ετών που οφείλουν το μάθημα «Αγγλικά Ι» ή «Αγγλικά ΙΙ» καλούνται να προσκομίσουν μέχρι την Παρασκευή, 2/11/2018, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών (Τρίτη έως Παρασκευή 11:00 – 13:00) τα όποια πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ διαθέτουν επιπέδου Καλής Γνώσης και άνω, όπως αυτά ορίζονται σε προκήρυξη ΑΣΕΠ (δείτε παράρτημα).

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Από τη Γραμματεία
Κόρινθος, 8 Οκτωβρίου 2018