Επιλογή υποτρόφων για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» στο πλαίσιο του προγράμματος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, συνήλθε στην Κόρινθο την 11η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, και αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 να δοθεί μία (1) υποτροφία για σπουδές στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές».

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή:

Α) αποδέχτηκε τις τέσσερις (4) υποβληθείσες αιτήσεις ως πλήρεις, καθώς κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα κατά τα πρότυπα του Europass, στο οποίο θα καταγράφονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, η εμπειρία εθελοντισμού, η επαγγελματική σταδιοδρομία και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
  • ένα σύντομο κείμενο (“letter of motivation”, έως 400 λέξεις) στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος θεωρούν ότι θα τους ωφελήσει στη σταδιοδρομία τους στον κλάδο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
  • αποδοχή της αίτησής τους στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
  • μία συστατική επιστολή από πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιολογήσει την επαγγελματική εμπειρία και την εθελοντική δράση του υποψηφίου σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
  • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πρόσφατου οικονομικού έτους

Β) αξιολόγησε τις υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης, με βαθμολογία 1-10 ανά κριτήριο ως εξής:

Κριτήριο 1

(ακαδημαϊκές επιδόσεις, όπως τεκμηριώνονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα)

Κριτήριο 2

(οικονομική δυσχέρεια για τη συνέχιση των σπουδών)

Κριτήριο 3

(εμπειρία εθελοντισμού)

Κριτήριο 4

(ηγετικές ικανότητες)

Σύνολο κριτηρίων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 10 4 3 20
ΚΑΝΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 8 3 9 9 29
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4 6 0 1 11
ΣΤΕΛΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 8 4 4 6 22

Γ) αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας «Τζανέτος Αντύπας» για την φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» στην κυρία ΚΑΝΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και κρίνοντας ότι διαθέτει μία αξιοσημείωτη εμπειρία εθελοντισμού σε ένα καινοτόμο πεδίο δράσης με ιδιαίτερα επωφελή επίδραση σε κοινωνικές ομάδες ανθρώπων με συγκεκριμένα προβλήματα, ενώ προδιαγράφεται μία καλή προοπτική για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντικού έργου.

Η υποτροφία θα καλύψει τα δίδακτρα, όπως αυτά ορίζονται από το ΠΕΔΙΣ, και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του ΠΕΔΙΣ. Ορίζεται εξωτερικός αξιολογητής ο Γενικός Διευθυντής της Praksis κ. Αλέξης Μαργαλιάς, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύει την Τριμελή Επιτροπή και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο σχετικά με την επιλογή και την πρόοδο των υποψηφίων καθώς και τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης.

Ο υπότροφος οφείλει να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς του ΠΕΔΙΣ, οι οποίοι ισχύουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την Τριμελή Επιτροπή εάν προκύπτουν λόγοι οι οποίοι δεν του επιτρέπουν την ολοκλήρωση του προγράμματος για το οποίο έχει επιλεγεί.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος 

Η Επιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφιοτήτων
Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικόλαος Τζιφάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Εμμανουήλ Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής