Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΠΕΔιΣ

Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματός μας, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔιΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Καταξιωμένοι επιστήμονες από Πανεπιστήμια του εξωτερικού πιστοποίησαν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέσα από μια σειρά πεδίων, σημειώνοντας ότι αποτελεί ένα επιστημονικά και λειτουργικά άρτιο προπτυχιακό πρόγραμμα καλύπτοντας με ουσιώδη τρόπο τις σχετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Είναι τιμή για εμάς, διοικητικό προσωπικό και μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούμε αυτήν την προσπάθεια και που σε καθημερινή συνεργασία με τους φοιτητές μας εργαζόμαστε για την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών και της έρευνας, να δεχόμαστε αυτή την ιδιαίτερα θετική κρίση από ανεξάρτητους αξιολογητές και φορείς.

Χαρακτηριστικά, σημειώνονται, σε ελληνική απόδοση (*), μερικές από τις πολλαπλές θετικές αναφορές των εξωτερικών αξιολογητών:

(σελ. 5 – Διαδικασία Εξέτασης και Aποδεικτικά Έγγραφα)

Η πιστοποίηση έλαβε χώρα μέσα σ’ένα περιβάλλον επαγγελματισμού και συνεργασίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμπεριφέρθηκαν αξιοθαύμαστα καλά και η διαδικασία ήταν ομαλή και αποτελεσματική.  (…)

►  (σελ. 8 – Η Πολιτική της Ακαδημαϊκής Μονάδας σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας)

Κάθε ΔΕΠ του Τμήματος (ΠΕΔιΣ) παράγει ένα ή δύο άρθρα ανά ακαδημαϊκό έτος και ένα βιβλίο ανά 3-4 ακαδημαϊκά έτη (…)

► (σελ. 9-10 – Σχεδιασμός και Έγκριση των Προγραμμάτων)

Φαίνεται να υπάρχει μία ισχυρή αίσθηση κοινότητας και συνεργασίας που διακατέχει όλο το Τμήμα (ΠΕΔιΣ) και αυτό έχει συνεισφέρει στη δημιουργία τυπικών και άτυπων δομών. (….)

Υπάρχουν στοιχεία ότι το Τμήμα (ΠΕΔιΣ) έχει προχωρήσει μπροστά ενισχύοντας το πρόγραμμα σπουδών πέρα από όσα προσφέρονται στην τάξη, προωθώντας την πρακτική άσκηση επί πληρωμή, τις σπουδές στο εξωτερικό μέσω της πρακτικής άσκησης Erasmus, καθώς επίσης και την προσομοίωση και περισσότερες διαδραστικές δραστηριότητες μέσα και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. (…)

► (σελ. 11-12 – Φοιτητοκεντρική Μάθηση, Διδασκαλία και Αξιολόγηση)

Υπάρχει μεγάλος σεβασμός, συντροφικότητα και συλλογικότητα μέσα στο Τμήμα (ΠΕΔιΣ) και ανάμεσα στο Τμήμα και τους φοιτητές. Η φοιτητοκεντρική μάθηση δεν αντανακλάται μόνο στην επιλογή των μαθημάτων ή στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, αλλά επίσης στην χαρτογράφηση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Το Τμήμα (ΠΕΔιΣ) καθιστά σίγουρο ότι τα μαθήματα προσφέρονται σε έναν κύκλο και μία συχνότητα που ικανοποιεί τις ανάγκες των φοιτητών (…)

(…) οι φοιτητές και οι ανάγκες τους βρίσκονται στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής αποστολής του Τμήματος (ΠΕΔιΣ). Η φωνή των φοιτητών εκφράζεται δυνατά και καθαρά, έχουν μηχανισμούς κοινής διακυβέρνησης και συμμετέχουν εκφράζοντας τις επιθυμίες και τις απόψεις τους σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές από την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές και από το επίπεδο συμμετοχής τους στις τάξεις. (…)

Γίνεται επίσης προσεκτική κατανομή ανάμεσα στα απαιτούμενα μαθήματα και τα επιλεγόμενα για κάθε επίπεδο και για κάθε τομέα ιδιαίτερης εστίασης, έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές να έχουν βιώσιμες επιλογές μέσα σ’ένα εξάμηνο. (…)

Γίνεται μία σκόπιμη προσπάθεια εξισορρόπησης της ακαδημαϊκής αποστολής και της ικανοποίησης των φοιτητών, χωρίς ο φοιτητής να καθίσταται πελάτης. (…)

► (σελ. 13-14 – Εισαγωγή φοιτητών, Πρόοδος, Αναγνώριση και Πιστοποίηση)

Η ανατροφοδότηση από τους φοιτητές απέδειξε ότι υπάρχει μία γενική ικανοποίηση σχετικά με τη διαδικασία προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

Οι φοιτητές επιβεβαίωσαν ότι λαμβάνουν έγκαιρη απάντηση από τη σχολή στα αιτήματά τους μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. (…)

Όλη η διαδικασία λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά και το διοικητικό προσωπικό κάνει μία αξιοθαύμαστη δουλειά (…)

Συνολικά, η διαδικασία της φοιτητικής κινητικότητας ανταποκρίνεται σε υψηλά πρότυπα (…)

► (σελ. 15-16 – Διδακτικό Προσωπικό)

Η πλειονότητα των μελών του Τμήματος (ΠΕΔιΣ) διατηρούν μία ατζέντα ερευνητικών δημοσιεύσεων και δίνουν προτεραιότητα σε διεθνείς χώρους δημοσιεύσεων. (…)

Το Τμήμα (ΠΕΔιΣ) παρουσιάζει ένα υψηλό επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας (…)

(…) η έρευνα αναπόφευκτα μεταφράζεται σε βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας (…)

► (σελ. 16-17 – Μαθησιακοί Πόροι και Υποστήριξη Φοιτητών)

 Η Βιβλιοθήκη είναι καλά εξοπλισμένη και καλύπτει πλήρως τις ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών. Λειτουργεί καλά χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο σύστημα καταλογογράφησης και δανεισμού. (…) Το προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι καλά καταρτισμένο (…)

(…) το προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντά του πέρα και πάνω από κάθε προσδοκία (…)

► (σελ. 16-17 – Συνεχής παρακολούθηση και Περιοδική Εσωτερική Αναθεώρηση των Προγραμμάτων)

 Το Τμήμα (ΠΕΔιΣ) έχει επίσης καταστρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο, που συμπληρώνεται από έναν πίνακα δράσης, ο οποίος αντλεί μαθήματα από την τελευταία εξωτερική αξιολόγηση. Ο πίνακας δράσης φαίνεται να είναι καλά δομημένος με ειδικούς στόχους και δείκτες. Περιέχει ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, υπεύθυνο φορέα, συγκεκριμένο στόχο και πληροφορίες εφαρμογής. Το σχέδιο είναι αξιέπαινο για την ακρίβεια, την επιμέλεια και την ευκολία παρακολούθησης.

Υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στους τρεις σημαντικούς παράγοντες που εμπλέκονται στη διασφάλιση ποιότητας – ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ και το Τμήμα (ΠΕΔιΣ). Κάθε παράγοντας υποστηρίζει και κατανοεί τη δουλειά και το ρόλο των άλλων διασφαλίζοντας τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. (…)

►  (σελ. 28 – ΣυμπεράσματαΧαρακτηριστικά Καλής Πρακτικής)

Το Τμήμα  (ΠΕΔιΣ) εμφανίζει μία ισχυρή συνοχή η οποία διαχέεται σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών του. Υπάρχει ειλικρινής δέσμευση από όλους στο Τμήμα. (…)

…. οι φοιτητές γενικά είναι υποστηρικτικοί και  περήφανοι για το Τμήμα (ΠΕΔιΣ),  το προσωπικό και τις σπουδές τους. (…)

Το Τμήμα (ΠΕΔιΣ) καλύπτει μία ευρεία γκάμα από αντικείμενα και πεδία μελέτης. (…)

Το Τμήμα (ΠΕΔιΣ) επιδεικνύει μεγάλη  ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα στα μαθήματα  που προσφέρονται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών.  (…)

Το Τμήμα (ΠΕΔιΣ) διαθέτει μία ισχυρή ταυτότητα η οποία εξελίσσεται σε αναγνωρισιμότητα.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουμε καθώς σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη της επένδυσης στη γνώση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης στα Αγγλικά, πατήστε εδώ.

(*) Για την αυθεντική εκδοχή των αποσπασμάτων δείτε το κείμενο της Έκθεσης ή την έκδοση της παρούσας στην Αγγλική γλώσσα..