ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»: Αποτελέσματα απαλλαγής από τέλη φοίτησης 2019-20

Η Συνέλευση του Τμήματος ΠΕΔιΣ ενέκρινε, βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και του ΦΕΚ 2743/τ.Β΄/3-7-2019, στην 119η/9-9-2019 συνεδρίασή της, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για 6 από τους/τις 8 επιτυχόντες/ούσες που κατέθεσαν σχετική αίτηση για το 2019-20 και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν άμεσα με προσωπικό μήνυμα για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός τους.

Οι δύο ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τα κριτήρια, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ μέχρι την Παρασκευή, 13/9/2019, αποστέλλοντας στη γραμματεία το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-058837-784, IBAN : GR69 0172 5030 0055 0305 8837 784, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  • Αιτιολογία: «ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (0364)

Η αποστολή του αποδεικτικού μπορεί να γίνει είτε με email στο pms-pedis@uop.gr είτε με fax στο 2741040050.