Εγγραφές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίςΑΜΚΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για το ακαδ. έτος 2019-20, είναι η Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Για  την εγγραφή τους οι επιτυχόντες καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, έως και Παρασκευή, 27/09/2019, και ώρες 11:00-13:00, οι ίδιοι ή πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αρμόδια αρχή ή ταχυδρομικώς* στη διεύθυνση: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου
  4. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο παραλαβής των κωδικών πρόσβασης, σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται εδώ
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  7. Διαγραφή (Αποφοιτήριο) από Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (εάν υπάρχει προηγούμενη εγγραφή)
  8. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στην περίπτωση που υπάρχει άλλος τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

*Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών, στα δικαιολογητικά (1), (5)  και (6) θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.