Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Προθεσμία έως 20/10/2019 στη διεύθυνση https://praktiki.uop.gr


Επισημαίνεται ότι αυτή είναι η μοναδική πρόσκληση για την πρακτική άσκηση για ολόκληρο 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δηλ. και για τα δύο εξάμηνα

30.09.2019

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος του Προγράμματος Σπουδών και οργανώνεται σε επίπεδο Πανεπιστημίου και Τμήματος. Προσφέρει μία αναντικατάστατη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πόρους και σύμφωνα με τους κανόνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο αριθμός των προκυρηχθεισών θέσεων πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ορίζεται στις 50. Όλες οι αιτήσεις των φοιτητών, η υποβολή των δικαιολογητικών και η διαχείριση του προγράμματος γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://praktiki.uop.gr. Μετά την υποβολή της αίτησης θα ζητηθούν από τους υποψηφίους στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια βαθμολόγησης των αιτήσεων, καθώς και οι προτιμήσεις τους για το φορέα πρακτικής και τη χρονική περίοδο.

Η πρακτική άσκηση:

 • Απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο τρίτο έτος σπουδών, καθώς και σε επόμενα έτη.
 • Ισοδυναμεί με ένα μάθημα επιλογής. Απορρίπτονται αιτήσεις φοιτητών οι οποίοι δεν έχουν οφειλόμενο μάθημα επιλογής.
 • Διαρκεί τρεις μήνες, είναι αμειβόμενη και για το διάστημα αυτό οι φοιτητές ασφαλίζονται για την περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο.
 • Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να αναλάβει θέση πρακτικής άσκησης μόνο για μία περίοδο. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής φοιτητές οι οποίοι εργάζονται.
 • Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων, όπως προβλέπεται από την σύμβαση η οποία υπογράφεται μεταξύ Πανεπιστημίου, φορέα και φοιτητή. Ορίζονται επιβλέποντες από το φορέα και από το Τμήμα για κάθε φοιτητή.

Τα στάδια για την συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση

 • Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από το Τμήμα.
 • Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης, κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και επιλογή των φορέων εκ μέρους των φοιτητών στο https://praktiki.uop.gr/.
 • Αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τα κριτήρια του Τμήματος (βλ. παρακάτω) και ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Τμήματος.
 • Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εκ μέρους των φοιτητών και αξιολόγηση των αιτημάτων από την Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος για πέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, κατανομή θέσεων πρακτικής άσκησης και ολοκλήρωση των ενεργειών για την σύναψη των συμβάσεων από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, και ακολούθως ανάληψη των καθηκόντων από τους φοιτητές.
 • Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ακολουθεί αξιολόγηση εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων (επιβλέποντες στους φορείς, επιβλέποντες καθηγητές και συμμετέχοντες φοιτητές).
 • Σε όλα τα στάδια της οργάνωσης του προγράμματος για την πρακτική άσκηση ισχύουν ουσιαστικά κριτήρια αξιοκρατίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και πλήρους δημοσιότητας με ανάρτηση όλων των ενεργειών στον ιστότοπο του Τμήματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων/ κατανομή μορίων

Τα κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων έχουν ως εξής:

 1. Αριθμός επιτυχώς ολοκληρωμένων μαθημάτων (1 μάθημα = 1 μόριο)
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας (μόρια = μέσος όρος * 10)
 3. Γλωσσομάθεια (5 μόρια για κάθε ξένη γλώσσα + 2 μόρια για επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency)
 4. Γνώσεις και δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2 μόρια)
 5. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (έως 5 μόρια)
 6. Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus, άλλα σεμινάρια, συνέδρια κλπ. (έως 5 μόρια).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής ο οποίος συγκεντρώνει περισσότερα μόρια σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια σύμφωνα με τη σειρά αξιολόγησής τους.

Περιορισμοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του έργου Πρακτική Άσκηση)

Οι φοιτητές που θα κάνουν Π.Α. θα κληθούν να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:

 1. Δεν απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου
 2. Δεν εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας)
 3. Δεν βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας
 4. Δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)
 5. Δεν στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας) όπως και συζυγική σχέση με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.

Υπεύθυνοι του Προγράμματος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Πρόεδρος Μάνος Παπάζογλου (Επίκουρος Καθηγητής, epapaz@uop.gr)
Μέλη: Χαράλαμπος Τσιλιώτης (Επίκουρος Καθηγητής), Σωτήρης Βανδώρος (Επίκουρος Καθηγητής)
Αναπληρωματικά μέλη: Δ. Ροζάκης (Λέκτορας), Ν. Τζιφάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής), Β. Πεσμαζόγλου (Επίκουρος Καθηγητής).

Επιτροπή Ενστάσεων

Μέλη: Β. Λαλαγιάννη (Καθηγήτρια), Σ. Πετρόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής), Σ. Ρούσσος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Αναπληρωματικά μέλη: Α. Χουλιάρας (Καθηγητής),  Π. Μανώλη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Σ. Κονιόρδος (Καθηγητής).

Υπεύθυνη Γραμματείας: Ελένη Γεωργούλια (elenigeorgoulia@uop.gr, 2741040044).