Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η), την απόφαση της 52ης/22-08-2019 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και την υπ’ αριθ. 1/27-08-2019 απόφαση της 118ης Συνέλευσης του Τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του  Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4,  προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Κόρινθο, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και για την διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων:

  ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1. ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
2. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.11/109908/Ζ2-05.07.2019 απόφαση  του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)Τυποποιημένη αίτηση

2)Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).

3)Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).

4)Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).

5)Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τις 02/10/2019 έως και τις 07/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών,ΤΚ 20132, Κόρινθος).
Αρμόδια υπάλληλος: κα Μαρκούτση Έλενα  (τηλ.27410-40040, mail: pedis@uop.gr,  10.00 π.μ -13.00 μ.μ.).