Συμφωνία αμοιβαίας ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του University of Central Florida (UCF) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τον Δεκέμβριο 2019, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίας ανταλλαγής φοιτητών με το UCF (https://www.ucf.edu/about-ucf/), ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ σε μέγεθος campus, με 13 κολλέγια περιλαμβανομένης Ιατρικής Σχολής, 69.525 φοιτητές και 220 αυτόνομα προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε τίτλο. Θεωρείται πρότυπο για την αναλογία των μειονοτήτων στον πληθυσμό των φοιτητών και για ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά φοιτητών που αποφοιτούν με χρέος (50%). Πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό πανεπιστήμιο έρευνας και διδασκαλίας, από τα καλύτερα δημόσια αμερικανικά πανεπιστήμια που κατατάσσεται δέκατο έκτο στις ΗΠΑ στον τομέα της καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία προήλθε από συνεννόηση μεταξύ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του αντίστοιχου Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του UCF. Η συμφωνία προβλέπει:

  1. Την ανταλλαγή προπτυχιακών φοιτητών χωρίς εκατέρωθεν επιβάρυνση με δίδακτρα (tuition fees).
  2. Οι φοιτητές του προγράμματος θα πρέπει να βρίσκονται στο τρίτο ή τέταρτο έτος των σπουδών τους. θα παρακολουθούν και θα παίρνουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής με συγκεκριμένες διδακτικές μονάδες οι οποίες θα αναγνωρίζονται εκατέρωθεν.
  3. Κάθε φοιτητής μπορεί να παραμείνει στο πρόγραμμα για δύο το πολύ εξάμηνα.
  4. Τα εκατέρωθεν πανεπιστήμια δεν καλύπτουν δαπάνες μετακίνησης, στέγασης, σίτισης και περίθαλψης.
  5. Το πρόγραμμα ξεκίνησε μεν μετά από συνεννόηση των Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης αλλά μπορεί να περιλάβει όλα τα Τμήματα των δύο Πανεπιστημίων.