Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επισκέπτες Ερευνητές (ακαδ. έτος 2020-21)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε συναφές γνωστικό πεδίο με τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, να υποβάλουν αίτηση για θέσεις «Επισκέπτη Ερευνητή» (Visiting Research Fellow) στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Καθεστώς στο Τμήμα/Προνόμια: Οι Επισκέπτες Ερευνητές αποτελούν ενεργό μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος. Η συνεργασία τους με το ΠΕΔΙΣ αναφέρεται σε διακριτό χώρο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τους δίνεται πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Ειδικότερα, οι Επισκέπτες Ερευνητές αποκτούν διεύθυνση e-mail, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνδρομητικά περιοδικά και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος.

Υποχρεώσεις: Οι Επισκέπτες Ερευνητές έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην ακαδημαϊκή διαδικασία του Τμήματος. Στην αίτησή τους, οι υποψήφιοι Επισκέπτες Ερευνητές θα πρέπει να υποβάλλουν το σχέδιο της έρευνας που σκοπεύουν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους καθώς και ενδεικτικό πρόγραμμα δημοσιεύσεων.Στις υποχρεώσεις των ερευνητών περιλαμβάνονται:

  • Τουλάχιστον μια ανοικτή διάλεξη στα πλαίσια του προπτυχιακού ή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, ή σε σεμινάριο με υποψήφιους διδάκτορες
  • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνονται από το ΠΕΔΙΣ
  • Μια ηλεκτρονική δημοσίευση (Κείμενο Εργασίας/Research Working Paper) σε σειρά εκδόσεων του ΠΕΔΙΣ και των ερευνητικών του δομών στη βάση των ευρημάτων της έρευνας τους
  • Eξαμηνιαία έκθεση προόδου προς τον υπεύθυνο διδάσκοντα του ΠΕΔΙΣ
  • Τελική Έκθεση Πεπραγμένων η οποία υποβάλλεται στο ΠΕΔΙΣ

Οι επισκέπτες ερευνητές θα πρέπει στις δημοσιεύσεις που κάνουν στη βάση της έρευνάς τους στο ΠΕΔΙΣ να αναφέρουν ότι είναι προϊόντα της συνεργασίας τους με το Τμήμα ΠΕΔΙΣ.

Διάρκεια: 12 μήνες ή περισσότερο αν αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης έρευνας.

Αμοιβή: Το Πανεπιστήμιο δεν προσφέρει χρηματική αμοιβή στους Επισκέπτες Ερευνητές. Ωστόσο, οι προσπάθειες Επισκεπτών Ερευνητών του Τμήματος να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους μέσα από ερευνητικά προγράμματα υποστηρίζεται επιστημονικά από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Αιτήσεις/Δικαιολογητικά: Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Ερευνητική πρόταση (μέχρι 3 σελίδες) η οποία να αναφέρει συνοπτικά τους στόχους, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα της έρευνας. Υπόδειγμα Ερευνητικής Πρότασης εδώ.
  • Αντίγραφα 1-2 ενδεικτικών δημοσιεύσεων.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοαντίγραφα πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος συνοδευόμενο από ΔΙΚΑΤΣΑ (κατατίθενται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης).

Οι αιτήσεις αποστέλλονται από 1 Ιουνίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, Τ.Κ. 20132, Κόρινθος ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pedis@uop.gr και σε κάθε περίπτωση με την ένδειξη «Επισκέπτες Ερευνητές».