ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”-τμήμα Πειραιά-Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων 2020-21

Επιτυχόντες/Επιτυχούσες

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1 ΤΠΑΑ55/10-3-2020 87
2 ΤΠΑΑ47/10-3-2020 84
3 ΤΠΑΑ37/9-3-2020 83
4 ΤΠΑΑ49/10-3-2020 82
5 ΤΠΑΑ34/9-3-2020 82
6 ΤΠΑΑ57/10-3-2020 82
7 ΤΠΑΑ24/9-3-2020 82
8 ΤΠΑΑ33/9-3-2020 81
9 ΤΠΑΑ7/3-3-2020 81
10 ΤΠΑΑ21/9-3-2020 81
11 ΤΠΑΑ39/10-3-2020 81
12 ΤΠΑΑ10/5-3-2020 81
13 ΤΠΑΑ35/9-3-2020 81
14 ΤΠΑΑ3/26-2-2020 80
15 ΤΠΑΑ11/6-3-2020 80
16 ΤΠΑΑ17/6-3-2020 80
17 ΤΠΑΑ72/11-3-2020 79
18 ΤΠΑΑ28/9-3-2020 78
19 ΤΠΑΑ23/9-3-2020 78
20 ΤΠΑΑ41/10-3-2020 78
21 ΤΠΑΑ36/9-3-2020 78
22 ΤΠΑΑ56/10-3-2020 78
23 ΤΠΑΑ2/25-2-2020 77
24 ΤΠΑΑ74/11-3-2020 77
25 ΤΠΑΑ38/9-3-2020 77
26 ΤΠΑΑ16/6-3-2020 77
27 ΤΠΑΑ43/10-3-2020 77
28 ΤΠΑΑ26/9-3-2020 77
29 ΤΠΑΑ54/10-3-2020 77
30 ΤΠΑΑ19/6-3-2020 77
31 ΤΠΑΑ20/9-3-2020 77
32 ΤΠΑΑ53/10-3-2020 76
33 ΤΠΑΑ14/6-3-2020 76
34 ΤΠΑΑ46/10-3-2020 76
35 ΤΠΑΑ73/11-3-2020 76
36 ΤΠΑΑ48/10-3-2020 76
37 ΤΠΑΑ42/10-3-2020 75
38 ΤΠΑΑ63/10-3-2020 75
39 ΤΠΑΑ51/10-3-2020 74
40 ΤΠΑΑ31/9-3-2020 73
41 ΤΠΑΑ8/4-3-2020 73
42 ΤΠΑΑ68/11-3-2020 73
43 ΤΠΑΑ59/10-3-2020 73
44 ΤΠΑΑ44/10-3-2020 73
45 ΤΠΑΑ66/11-3-2020 73

Επιλαχόντες/Επιλαχούσες

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max 100)
1 ΤΠΑΑ50/10-3-2020 72
2 ΤΠΑΑ52/10-3-2020 72
3 ΤΠΑΑ32/9-3-2020 72
4 ΤΠΑΑ29/9-3-2020 72
5 ΤΠΑΑ15/6-3-2020 72
6 ΤΠΑΑ27/9-3-2020 72
7 ΤΠΑΑ67/11-3-2020 71
8 ΤΠΑΑ58/10-3-2020 71
9 ΤΠΑΑ30/9-3-2020 71
10 ΤΠΑΑ60/10-3-2020 71
11 ΤΠΑΑ70/11-3-2020 70
12 ΤΠΑΑ45/10-3-2020 70
13 ΤΠΑΑ71/11-3-2020 70
14 ΤΠΑΑ9/4-3-2020 69
15 ΤΠΑΑ40/10-3-2020 69
16 ΤΠΑΑ65/10-3-2020 69
17 ΤΠΑΑ62/10-3-2020 69
18 ΤΠΑΑ64/10-3-2020 68
19 ΤΠΑΑ22/9-3-2020 67
20 ΤΠΑΑ4/27-2-2020 66

Απορριπτέοι:

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 ΤΠΑΑ25/9-3-2020
2 ΤΠΑΑ12/6-3-2020

Διαδικασία εγγραφής

Οι εγγραφές των επιτυχόντων  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, έως την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020, με την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω στις περιπτώσεις Α και Β, με ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Παν/μιο Πελ/νήσου, Τμήμα ΠΕΔΙΣ, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20132, Κόρινθος (αναγράφοντας στον φάκελο “Εγγραφή για το ΠΜΣ ΤΠΑΑ”), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί μέχρι την Παρασκευή, 17/7/2020.

Οι επιλαχόντες θα κληθούν για εγγραφή σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση.

Δικαιολογητικά:

Α. Οι επιτυχόντες που δεν διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης μέρους των τελών φοίτησης ύψους 1.000€ στο λογαριασμό: 5503-098713-930, IBAN : GR89 0172 5030 0055 0309 8713 930, της Τράπεζας Πειραιώς όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία:
  • Ονοματεπώνυμο φοιτητή
  • Αιτιολογία: «ΔΔΠΜΣ Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (ΚΑ0497)

Β. Οι επιτυχόντες που διεκδικούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και των διευκρινιστικών αποφάσεων του ΥΠΕΘ αριθμ. 131758/Ζ1 και 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) οφείλουν να καταθέσουν:

  1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) (διατίθεται εδώ)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δε λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή (διατίθεται εδώ)
  5. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 της αριθμ. 131757/Ζ1 απόφασης του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018) και της απόφασης 83842/Ζ1/1-7-2020 (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/3-7-2020).

Ευχαριστούμε το σύνολο των υποψηφίων για την προτίμηση που επέδειξαν στο ΔΔΠΜΣ.

Κόρινθος, 7 Ιουλίου 2020

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΔΠΜΣ