Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2020-21» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80509 (κωδικός MIS: 5063844), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-82017)
3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Ερευνών, της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
4. Την απόφαση 1/11.05.2020 απόφαση της 172ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΞΓΠ469Β7Δ-1ΟΕ).
5. Την απόφαση 1/12.05.2020 της 50ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 6. Την απόφαση 1/13.05.2020 της 111ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΔΣΩ469Β7Δ-3ΟΘ) περί έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου, ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου και έγκρισης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.
7. Την απόφαση 25/30.06.2020 της 115ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΑΥΑ469Β7Δ-29Δ) περί αποδοχής του έργου, έγκρισης ετήσιου προϋπολογισμού και έγκριση δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
8. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των 19 τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή ιδιωτικού έργου διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των προπτυχιακών σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ.