Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/ 06-09-2011), όπως ισχύουν
  2. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Δ΄(άρθρα 12-27: Όργανα των Α.Ε.Ι και των μονάδων τους) του Ν. 4485/04-08-2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης…» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4386/11-05-2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-05-2016)
  4. Την παρ. 1δ του άρθρου 21 και την παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4485/04-08-2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης …» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
  5. Την αριθ. 144363/Ζ1/01-09-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, μετά την δημοσίευση του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)
  6. Την αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/τ.Β΄/15-09-2017), με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ…, κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄)»
  7. Την αριθ. 191014/Ζ1/13-11-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3969/τ.Β΄/13-11-2017) και ειδικότερα το άρθρο 10: «Ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων».
  8. Το γεγονός ότι στο Τμήμα υπηρετούν δύο (2) μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
  9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος

Προκηρύσσει

Τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία.

Ως χώρος διενέργειας των εκλογών ορίζεται η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 1ος όροφος, Κόρινθος.

Ως ημερομηνία  διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται  να υποβάλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέχρι την 17η Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00. Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλούμε πατήστε εδώ.