ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”: Ανακοίνωση για ορκωμοσία

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση” ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν λόγω COVID-19 δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας.

Όσοι/ες έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν το πτυχίο τους από τη Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά) μετά το πέρας της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

A. Να αποστείλουν από το φοιτητικό τους email* στο ddpms@uop.gr έως τη Δευτέρα, 21/9/2020, τα εξής:
1. συμπληρωμένη την Αίτηση Λήψης Πτυχίου (διατίθεται εδώ)
2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
3. συμπληρωμένη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων» προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (διατίθεται εδώ)
4. Αίτηση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (προαιρετικό) (διατίθεται εδώ)

 *σε περίπτωση αποστολής των ανωτέρω από άλλο email, θα πρέπει τα έγγραφα να φέρουν υπογραφή του/της ενδιαφερόμενου/ης

Β.  Επιπλέον, να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία (από Τρίτη έως Παρασκευή, 11:00-13:00), είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος, έως και τη Δευτέρα, 28/9/2020, την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο* (Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ακυρώνεται από τη Γραμματεία μέσω του συστήματος http://academicid.minedu.gov.gr/)

*σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

Γ. Παρακαλούνται οι απόφοιτοι να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που φιλοξενείται από την Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου  https://politech.uop.gr/surveys/index.php/566767?lang=el.

Η συμμετοχή των αποφοίτων είναι σημαντική και θα βοηθήσει το Γραφείο Διασύνδεσης να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης career@uop.gr (τηλ. 27520 96126).

Το πτυχίο και τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν θα δοθούν στους πτυχιούχους μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, με τον τρόπο παραλαβής που θα έχουν σημειώσει στην αίτησή τους. Θα υπάρξει μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία.