Επιλογή υποτρόφων για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» στο πλαίσιο του προγράμματος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος «Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, συνήλθε στην Κόρινθο την 14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης: «Επιλογή υποτρόφων για τις ακαδημαϊκές υποτροφίες στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα για  το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Κατά τη συνεδρίαση η Επιτροπή:

Α) αποδέχτηκε τις δύο (2) υποβληθείσες αιτήσεις ως πλήρεις, καθώς κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα κατά τα πρότυπα του Europass, στο οποίο θα καταγράφονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, η εμπειρία εθελοντισμού, η επαγγελματική σταδιοδρομία και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
  • ένα σύντομο κείμενο (“letter of motivation”, έως 400 λέξεις) στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος θεωρούν ότι θα τους ωφελήσει στη σταδιοδρομία τους στον κλάδο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
  • αποδοχή της αίτησής τους στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
  • μία συστατική επιστολή από πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιολογήσει την επαγγελματική εμπειρία και την εθελοντική δράση του υποψηφίου σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
  • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πρόσφατου οικονομικού έτους

Β) αξιολόγησε τις υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης, με βαθμολογία 1-10 ανά κριτήριο ως εξής:

  Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Σύνολο κριτηρίων
Χ. Δ. 5 2 0 2 9
Ε. Λ. 4 4 4 4 16

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και τους όρους αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή δεν εισηγείται τη χορήγηση της υποτροφίας «Τζανέτος Αντύπας» για την φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» σε κάποιον από τους υποψηφίους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Έπειτα από τον ενδελεχή έλεγχο των αρχείων των φακέλων των υποψηφίων, συνάγεται ότι δεν τεκμηριώνεται η ουσιαστική ενασχόληση με τον εθελοντισμό, δεν συνάγεται ένα σχέδιο αξιοποίησης των γνώσεων οι οποίες θα αποκτηθούν από το ΠΜΣ σε δράσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ταυτόχρονα, δεν τεκμηριώνεται η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων, η οποία θα αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση τη χορήγηση της υποτροφίας για την παρακολούθηση των σπουδών.