Εξωτερική Αξιολόγηση ΠΕΔιΣ

Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματός μας, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔιΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Καταξιωμένοι επιστήμονες από Πανεπιστήμια του εξωτερικού έκριναν πώς το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί ένα επιστημονικά και λειτουργικά άρτιο Πανεπιστημιακό Τμήμα, το οποίο στα μόλις έξι (6) έτη λειτουργίας του είναι πλήρως ανταγωνιστικό των αντίστοιχων Τμημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Είναι τιμή για εμάς, διοικητικό προσωπικό και μέλη ΔΕΠ, που υπηρετούμε αυτήν την προσπάθεια και που σε καθημερινή συνεργασία με τους φοιτητές μας εργαζόμαστε για την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών και της έρευνας, να δεχόμαστε αυτή την ιδιαίτερα θετική κρίση από ανεξάρτητους αξιολογητές και φορείς.

Χαρακτηριστικά, σημειώνονται, σε ελληνική απόδοση (*), μερικές από τις πολλαπλές θετικές αναφορές των εξωτερικών αξιολογητών:

(Σελ.2 – Εισαγωγή)

Η εξωτερική αξιολόγηση έλαβε χώρα μεσα σε ένα περιβάλλον επαγγελματισμού και διενεργήθηκε με τον πιο άρτιο τρόπο. (…)

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) θεωρεί ότι, το πρόγραμμα σπουδών είναι άρτια οργανωμένο, με εύλογη διασύνδεση των τμημάτων του, εκπληρώνοντας συνολικά την αποστολή του τμήματος, διαχέοντας τη γνώση, αναπτύσσοντας αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες και συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη (…)

Το ΠΕΔιΣ έχει παράξει ένα σεβαστό αριθμό ποιοτικών δημοσιεύσεων, δημιουργώντας πλούσιες συνεργασίες με συνάδελφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης έχει θεσμοθετήσει Ερευνητικές Ομάδες σημαντικής πρωτοτυπίας.

(Σελ.3-4 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Το Τμήμα [ΠΕΔιΣ] λειτουργεί αρμονικά και σε κλίμα συνεργασίας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να υπηρετούνται οι ανάγκες των φοιτητών αποδοτικά και αποτελεσματικά (…)

Το Τμήμα [ΠΕΔιΣ] έχει αναπτύξει ένα εντυπωσιακό πλέγμα μαθημάτων που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες των προπτυχιακών σπουδών, μεριμνώντας επάξια για τις επιμορφωτικές ανάγκες και απαιτήσεις των προπτυχιακών φοιτητών (…)

(Σελ. 5 – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Ως αποτέλεσμα τα μεταπτυχιακά πρόγραμματα σπουδών είναι εύλογα, εμφανίζουν συνοχή, λειτουργικότητα και δημιουργικότητα και, ταυτόχρονα, διατηρούν το παραδοσιακό θεωρητικό περιεχόμενό τους. (…)

(Σελ 6-8 – Ποιότητα Διδασκαλίας )

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από το τμήμα (student web, eClass, HEAL-Link, Powerpoint, κλπ) για την προαγωγή της μάθησης είναι ιδαίτερα αξιοσημείωτη και αυτό θα πρέπει να τονιστεί. (…)

Η βιβλιοθήκη ήταν σε εξαιρετική κατάσταση λειτουργίας, και οι φοιτητές σχολιάσανε θετικά το πλήθος των διαθέσιμων βιβλίων και άρθρων απο επιστημονικά περιοδικά, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. (…)

(…) οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε μία υψηλής ποιότητας, για τα Ελληνικά Δεδομένα, βιβλιοθήκη και ξεχωριστή άιθουσα Η/Υ εντός του τμήματος (…)

Αναφορικά με τους τρόπους αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών, αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστοι διδάσκοντες αξιολογούν τους φοιτητές με έναν και μοναδικό τρόπο, όπως οι τελικές εξετάσεις. (…)

(Σελ 9 – Έρευνα)

Συνολικά το τμήμα εμφανίζει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε πεδία όπως η Διεθνής Πολιτική Οικονομία, οι Σπουδές Περιοχής, η Συγκριτική Πολιτική, Οι σχέσεις Ευρώπης-Αφρικής, το Διεθνές Δίκαιο, Αμερικανικές Σπουδές, κλπ. Οι δημοισεύσεις αυτές είναι σε γνωστούς εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό αλλά και σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. (…)

Το ΠΕΔιΣ έχει προσελκύσει σημαντικά ποσά ερευνητικών κονδυλίων, (αθροιστικά) στο ύψος του 1,8εκ ευρώ, ποσό το οποίο έχει οδηγήσει στη δημιουργία 140 θέσεων εργασίας.(…)

Επίσης, το τμήμα ΠΕΔιΣ υποδέχεται επισκέπτες ερευνητές, για συγκεκριμένη έρευνα. Αυτήν την περίοδο υπάρχουν τέσσερις τέτοιοι ερυνητές που έχουν αποκτήσει διδακτορικό σε πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Η.Β.), το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο του Kent (Η.Β.) και το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Γαλλία). (…)

(Σελ 11-13 – Άλλες υπηρεσίες)

Προκύπτει ότι η επικρατούσα νοοτροπία που διαχέει το τμήμα είναι αυτή που μπορεί να συνοψιστεί με την έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) (…)

(…) η φιλοτιμία και η συνεργατική συμπεριφορά, τόσο των διδασκόντων, όσο και των διοικητικών υπαλλήλων συνυπάρχουν αρμονικά και οδηγούν σε ταχέια και αποδοτική ολοκλήρωση των εργασιών. Αυτό είναι εμφανές σε όλες τις λειτουργίες.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι […] αποτελούν μία ικανή και αρμονική ομάδα που αποτελεί την καρδιά των επιτευγμάτων στη λειτουργία του τμήματος (…)

Συνολικά, η ΕΕΑ βρίσκει ότι οι πρωτοβουλίες του τμήματος έχουν αποδώσει. Τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα, ιδίως στην Ελληνική πραγματικότητα της εκπαίδευσης και ιδίως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που δυστυχώς διανύει η χώρα.

(Σελ. 13 – Τελικά Συμπεράσματα και Συστάσεις της ΕΕΑ)

Το κύριο προτέρημα του τμήματος είναι το υψηλό επίπεδο συναδελφικότητας μεταξύ διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού. Ένα αίσθημα κοινοκτημοσύνης διακατέχει όλο το Τμήμα και το οποίο αντικατοπτρίζεται με ευκολία στη συμπεριφορά των φοιτητών, που αισθάνονται περήφανα μέλη αυτής της κοινότητας. Πράγματι, πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον με επίκεντρο τον φοιτητή. (…)

Ένα άλλο προτέρημα του ΠΕΔιΣ είναι η καινοτόμος αξιοποίηση των τεχνολογιών στην άιθουσα διδασκαλίας αλλά και πέραν αυτής. Η καινοτομία απλώνεται σε όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής ζωής, από τις εγγραφές των φοιτητών, ως την διδασκαλία και την έρευνα.

Ένα ακόμη προτέρημα του Τμήματος είναι η διεπιστημονική φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών του, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίησή του. Το οποίο συνοδεύεται από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που είναι ενσωματωμένες στο πρόγραμμα σπουδών.

Δεδομένων των οικονομικών και πολιτικών περιορισμών που επικρατούν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο, στο ΠΕΔιΣ έχει επιτευχθεί αξιοθαύμαστη επιτυχία σε μικρό χρονικό διάστημα.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρουμε καθώς σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές είναι ακόμη πιο επιτακττική η ανάγκη της επένδυσης στη γνώση, τη καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής, Συντονιστής της ΟΜΕΑ
Παντελής Σκλιας, Καθηγητής
Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Δείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης, στα Αγγλικά ( ► σε μορφή PDF ◄).

(*) Για την αυθεντική εκδοχή των αποσπασμάτων δείτε το κείμενο της Έκθεσης ή την έκδοση της παρούσας στην Αγγλική γλώσσα.