Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  Π.Δ. 407/80  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/29-01-2021 απόφαση της 186ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου, την απόφαση της υπ’ αριθ. 59ης/02-02-2021 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και την από 04-02-2021 απόφαση της 146ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.∆. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του  Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Κόρινθο, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και για την διδασκαλία του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου:

  ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
1.       ΕΚΛΟΓΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.11/138717/Ζ2-13.10.2020 απόφαση  του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή, ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να καταθέσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Τυποποιημένη αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο εδώ).
2)Βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
3)Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή).
4)Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).
5)Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (σε ηλεκτρονική μορφή).

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τις 26/03/2021 έως και τις 02/04/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Λ. Αθηνών και Αριστοτέλους 1,ΤΚ 20132, Κόρινθος). Αρμόδια υπάλληλος: κα Μαρκούτση Έλενα  (τηλ.27410-40040, 10.00 π.μ -13.00 μ.μ.).

                                                                                                                                       Τρίπολη  19 Μαρτίου 2021                                                                             

Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής   Αθανάσιος Κ. Κατσής