Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 48918/Ζ1 (ΦΕΚ1818/τ.Β’/29.04.2021) οι ανασταλείσες, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Παρασκευή, 21/5/2021, ώρα: 14:00-16:00, αιθ.: 1 και 2
Εξεταζόμενο μάθημα: «Διεθνείς Σχέσεις»
Τρίτη, 25/5/2021, ώρα: 15:00-17:00, αιθ.:1 και 2
Εξεταζόμενο μάθημα: «Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη»
Πέμπτη, 27/5/2021, ώρα: 15:00-17:00, αιθ.: 1 και 2
Εξεταζόμενο μάθημα: «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15.11.2020), σύμφωνα με την Φ1/192329/Β3/13.12.2013 ΥΑ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του αρ. 1 (Πεδίο Δραστηριότητας 9. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/24.04.2021 (Β’1682) ΚΥΑ., ως εξής:

  1. Η συνεχής χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους τους συμμετέχοντες. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτραπεί η είσοδος στους χώρους του Τμήματος.
  2. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης /δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι διαθέσιμο εδώ. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.
  3. Για την εξακρίβωση των ατομικών στοιχείων, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο.
  4. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μια (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  5. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κατά την προσέλευση στο Τμήμα παρακαλούμε οι εξεταζόμενοι/εξεταστές/επιτηρητές να χρησιμοποιούν την είσοδο παραπλεύρως του κτιρίου.