Εγγραφές επιτυχόντων με μεταφορά θέσης

Καλούνται οι επιτυχόντες μεταφοράς θέσης, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Φ1/37824/Β3/13-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 17-03-2014 έως και τη Δευτέρα 31-03-2014 και ώρα 10:00 έως 12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.