Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του Π.Δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 102/5.5.2003 τ. Α’),
  2. της Κ.Υ.Α. με αριθμό 77561 /Ζ1/19.06.2020: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481),
  3. του άρθρου 11 και του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 με τις τροποποιήσεις αυτού από το άρθρο 96 του ν. 4692/2020, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. A’ /4.8.2017), όπως ισχύουν,
  4. την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ.Β΄),
  5. του άρθρου 18, παρ. 6 του ν. 4559/2018 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄142),
  6. τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄1563/9-05-2019), όπως ισχύουν,
  7. της με αρ. 210838/Ζ1/01.12.2017 Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής του Κωνσταντίνου έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής πράξης έως την 30.11.2021 (ΦΕΚ 647/6-12-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ),
  8. της με αρ. 416/19.01.2018 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κουτσούκη Νικήτα – Σπύρου ως Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με θητεία από 01.2018 έως 31.08.2021 (ΦΕΚ 44/30-1-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
  9. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ. Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θητεία από 01/09/2021 έως 31/8/2024, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ως άνω 2 σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι οποίες θα λάβουν χώρα την 30/6/2021, ημέρα Τετάρτη από 10:00 έως 14:00.

Α. Υποψηφιότητες

Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν οι καθηγητές/τριες πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές/-τριες, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίοι/-ες κατέχουν οργανική θέση στο Ίδρυμα και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά. Ο Κοσμήτορας δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Η εκλογή Κοσμήτορα γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψήφιων Κοσμητόρων. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δίπλα από  το όνομά τους.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 10/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στη Γραμματεία της Κοσμητείας, με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, ηλεκτρονικά (douka@uop.gr) ή επιστολικά (η επιστολή πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Κοσμητείας μέχρι την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00) και πρωτοκολλώνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Η αίτηση φέρει τα στοιχεία των αιτούντων υποψηφίων και την υπογραφή τους. Με την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθενται: α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους καθώς και β) πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σύμφωνα με τις διατάξεις περί χρήσης ψηφιακών υπογραφών, γίνονται ισοδύναμα δεκτά ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, καθώς η υπογραφή αυτή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Υπόδειγμα της αίτησης υποψηφιότητας – Υπεύθυνης δήλωσης περί ασυμβίβαστου επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ως Παράρτημα 1.

Β. Εκλογικό Σώμα

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους βάσει των οποίων διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Τυχόν μεταβολές στον αριθμό των μελών του εκλογικού σώματος, ήτοι αύξηση-μείωση λόγω παραιτήσεων, κ.ά. μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων, θα ανακοινώνονται αμελλητί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Γ. Εκλογική Διαδικασία

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι έως και την Τρίτη 15/06/2021, και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.

Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Κοσμήτορες δίπλα από το όνομά τους, με ηλεκτρονική ψήφο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Κ.Υ.Α του Υπουργείου Παιδείας η οποία πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. (ακριβείς οδηγίες θα δοθούν από την Κ.Ε.Ε.)

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Κοσμήτορες μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, ήτοι 18/06/2021, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης το πρακτικό γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

«Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη μέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, και επιβλέπεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση που κατά την εκλογική διαδικασία της 30ης Ιουνίου 2021 κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (01/07/2021) μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων στην πρώτη θέση. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (02/07/2021), οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.»

Το πρακτικό εκλογής του Κοσμήτορα που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 5α του άρθρου 4 της 77561/Ζ1/19.06.2020 Κ.Υ.Α., υποβάλλεται στον Πρύτανη για τη διενέργεια έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη, την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ. Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλέκτορας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και β) ο/η υποψήφιος/α κατά την εκλογή αυτή, ο/η αντιπρόσωπος ή ο/η αναπληρωτής/ρια του. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η εφορευτική επιτροπή, στην οποία απευθύνονται. Ειδικώς οι ενστάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση έλλειψης νόμιμων προσόντων και συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακήρυξη των υποψηφίων ήτοι 23/06/2021. Το όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα επ΄ αυτών το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή της ένστασης, πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας, και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων μέσα στην ίδια προθεσμία.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://www.uop.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016). Δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους και εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Νικήτας – Σπύρος Κουτσούκης

    Αναπληρωτής Καθηγητής