Αξιολόγηση εκλογιμότητας των ενδιαφερομένων για την εκλογή τους στις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέεσων και ανακήρυξη υποψηφιοτήτων

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 65/28-5-2021 προκήρυξης εκλογών και πρόσκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ,  της υπ’ αριθμ. 81/16-6-2021 απόφασης του Κοσμήτορα περί ορισμού του οικείου Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), της υπ. αριθμ. 70/8-6-2021 αίτησης υποψηφιότητας του Καθηγητή κ.Αστέριου Χουλιάρα για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος, της υπ’ αριθμ. 71/8-6-2021 αίτηση υποψηφιόητας του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σωτηρίου Ρούσσου για το Αξίωμα Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, της υπ’ αριθμ. 81/15-6-2021 απόφασης για τον ορισμό του ΟΔΕ, της υπ΄αριθμ. 86/15-6-2021 επιστολής του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωικών και Πολιτικών Επιστημών Αναπληρωτή Καθηγητή κ.Νικήτα-Σπύρου Κουτσούκη προς το ΟΔΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ.Β΄).

Τα μέλη του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών ομοφώνως κρίνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποψηφιοτήτων κατά τις παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 και της παρ. 11 του άρθρου 83 του ν.4485/2017 και δεν συντρέχει κανένα απολύτως κώλυμα εκλογιμότητας στις περιπτώσεις των δύο ενδιαφερομένων.

Κατά συνέπεια, το ΟΔΕ ανακηρρύσσει τις υποψηφιότητες ως εξής:

Για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος υποψήφιος ο Καθηγητής κ. Αστέρης Χουλιάρας.
Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος υποψήφιος ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σωτήριος Ρούσσος