Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π και ΕΕΠ στη Κοσμητεία και τη Γ.Σ. της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Προκήρυξη εκλογών 

για την ανάδειξη εκπροσώπων των Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στη Κσομητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 12:00. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροοφριακού συστήματος με την ονομασία “Ψηφιακή Κάπλη ΖΕΥΣ” της ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.” (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, με την ίδια εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική δαιδικασία.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πατήστε εδώ.