Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΦΕΚ 102/5.5.2003 τ. Α’)
 2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Α ́ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύουν
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 16, της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 17, της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν
 4. την με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/τ. Β΄/15-09-17) Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)»,
 5. την με αρ. 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ 3969/τ. Β΄/13-11-17) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚΒ΄3255) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 10 «Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων»,
 6. την παράγραφο 2 του άρθρου 10 της ΥΑ 191014/Ζ1/7.11.2017 (ΦΕΚ3969/13.11.2017 τ. Β΄)
 7. την αριθμ. 60944/Ζ1/28.05.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2358/03.06.2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.»,
 8. την με αριθ. 7618/30.08.2019 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαου Τζιφάκη ως Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων με θητεία από 21.02.2019 έως 31.08.2021 (ΦΕΚ 159/28-03-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.),
 9. το γεγονός ότι στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων υπηρετούν δύο (2) μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
 10. τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) με θέμα «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 4790/2021 (Α’ 48),
 11. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τ. Α΄) ¨Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2022.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 20η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη από ώρα 10:00 έως 12:00. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, με την ίδια εφορευτική επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλούμε πατήστε εδώ.