Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80590 (κωδικός MIS: 5130641), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2261/09.06.2021, κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017)
3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β’ 6087/31-12-2020), όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
4. Την υπ΄ αριθμ. 10/30.06.2021 απόφαση της 193ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΙΤΨ469Β7Δ-Ψ4Σ).
5. Την υπ΄ αριθμ. 8/06.07.2021 απόφαση της 146ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6Π8Ε469Β7Δ-ΛΘΧ), περί έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου, ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου και έγκριση σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.
6. Την υπ΄ αριθμ. 1/09.07.2021 απόφαση της 147ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ72Ο469Β7Δ-Ε0Τ), περί αποδοχής του έργου, ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου, έγκρισης ετήσιου και συνολικού προϋπολογισμού και ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων του έργου.
7. Την υπ΄ αριθμ. 2/09.07.2021 απόφαση της 147ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΞ4Ξ469Β7Δ-8ΙΙ), περί έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ορισμού Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων.
8. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων είκοσι (20) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή ιδιωτικού έργου διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.

Για την αίτηση και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ.