Πρόσκληση για υποβολή αίτησης διεκδίκησης οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (με Κωδικό ΟΠΣ 5053865) – ΥΠΟΕΡΓΟ 01: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Κ.Α. 81499 με κωδικό MIS 5053865, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1995/03-04-2019, κωδ. ΕΔΒΜ 97), με Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 10/06.07.2021 Aπόφασης της 146ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΖΤΩ469Β7Δ-ΟΑΗ) και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, προσκαλεί τους εγγεγραμμένους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λήψη οικονομικού βοηθήματος επιμέλειας στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η χορήγηση του οικονομικού βοηθήματος έχει σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για την αποπεράτωση των σπουδών τους επί τη βάσει κοινωνικών κριτηρίων.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό βοήθημα επιμελών φοιτητών, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση wecare@uop.gr.