Οδηγίες συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 η διδασκαλία στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021, τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση, την υπ’ αρίθμ. 124068/ΓΔ4/1-10-2021 Απόφαση και υπό την απαρέγκλιτη τήρηση των κατωτέρω:

  • Kάθε φυσικό πρόσωπο (φοιτητές και προσωπικό), που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, υποβάλλει δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/.
  • Πέραν της δήλωσης στο edupass, φοιτητές/τριες και διδακτικό προσωπικό εισέρχονται στους χώρους του Τμήματος έχοντας μαζί τους απαραιτήτως και πιστοποιητικό περί εμβολιασμού, νόσησης ή διενέργειας αρνητικού rapid ή μοριακού test. (Ο εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΚΥΑ). Ο βεβαιωτικός έλεγχος πρόσβασης δύναται να πραγματοποιείται εντός των αιθουσών διδασκαλίας, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας (π.χ. επίδειξη φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας). Οποιαδήποτε παράβαση των κανόνων εισόδου στο Τμήμα επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις.
  • Οι φοιτητές/ήτριες υποχρεούνται να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και σε όλους τους χώρους εντός του Ιδρύματος. Εντός της αίθουσας διδασκαλίας, κάθονται σε συγκεκριμένη θέση, χωρίς να την αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος.
  • Εάν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια αρνηθεί να φορέσει σωστά ή εξ ολοκλήρου τη μάσκα ή αρνηθεί να επιδείξει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή να συμμορφωθεί με τον σχετικό βεβαιωτικό έλεγχο, ο διδάσκων προειδοποιεί ότι το μάθημα σύμφωνα με την ΚΥΑ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού όμως προηγουμένως εξαντληθούν όλα τα μέσα πειθούς εις το όνομα της προστασίας της υγείας του συνόλου της κοινότητας.
  • Εφόσον δεν είναι εφικτή η χρήση ανοικτού χώρου, ή σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε αυτούς, το όποιο διάλειμμα μεταξύ διαδοχικών ωρών διδασκαλίας του ιδίου μαθήματος πραγματοποιείται εντός της αίθουσας διδασκαλίας.
  • Σε περιπτώσεις συγχρωτισμού στους ανοικτούς χώρους του Ιδρύματος, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.
  • Οι φοιτητές/ήτριες παρακαλούνται να προσέρχονται στην ακριβή ώρα έναρξης των μαθημάτων.
  • Δεν επιτρέπεται η άνευ λόγου παραμονή των φοιτητών/τριών στους διαδρόμους και τις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος.
  • Το Τμήμα συνιστά στους φοιτητές/ήτριες που δεν έχουν εμβολιαστεί να το κάνουν άμεσα. Προσφέρει μάλιστα τη δυνατότητα άμεσου εμβολιασμού στο Κέντρο Υγείας που συστεγάζεται στο κτίριο.