Αναστολή σπουδών

Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν.4009/2011  και παρ. 4, άρθρου 34, του Ν.4777/2021, “οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του τμήματος, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.”

 Αιτήσεις αναστολής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 18/10/2021.