Απαλλαγή από τα Αγγλικά ακαδ. έτος 2021-2022

Η Αγγλική Γλώσσα οργανώνεται σε δυο εξαμηνιαία μαθήματα: Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ. Για να είναι δυνατή η λήψη του πτυχίου από ένα φοιτητή πρέπει προηγουμένως να έχει πιστοποιηθεί η επάρκεια των γνώσεών του στην Αγγλική γλώσσα σε δυο επίπεδα (Αγγλικά Ι & ΙΙ). Επιτυχής ολοκλήρωση για τα μαθήματα Αγγλικά Ι και ΙΙ θεωρείται η αξιολόγηση της συμμετοχής στο μάθημα και επίδοσης στις εξετάσεις με βαθμολόγηση «επιτυχώς» και είναι υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου.

Απαλλαγές

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προβλέπονται απαλλαγές των φοιτητών από τα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας ως εξής:

– Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλικά Ι» όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ που πιστοποιεί Καλή, Πολύ Καλή, ή Άριστη Γνώση.

– Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ» όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ που πιστοποιεί Άριστη Γνώση.

Οι πρωτοετείς φοιτητές και οι φοιτητές των υπολοίπων ετών που οφείλουν το μάθημα «Αγγλικά Ι» ή «Αγγλικά ΙΙ» καλούνται να προσκομίσουν στην Γραμματεία ή  στείλουν μέσω e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος pedis@uop.gr  μέχρι και τη Δευτέρα 01/11/2021, τα όποια πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ διαθέτουν επιπέδου Καλής Γνώσης και άνω, όπως αυτά ορίζονται σε προκήρυξη ΑΣΕΠ (δείτε παράρτημα).

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα μαθήματα «Αγγλικά Ι» ή/και «Αγγλικά ΙΙ» δεν πρέπει να τα δηλώνουν.

Όσοι φοιτητές/τριες πάρουν απαλλαγή από τα μαθήματα «Αγγλικά Ι» ή/και «Αγγλικά ΙΙ» δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν σύγγραμμα, ακόμη και αν δηλώσουν το μάθημα.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.

Τα πιστοποιητικά που δεν είναι επικυρωμένα, δεν γίνονται αποδεκτά και δεν λαμβάνονται υπόψη.