Ανακοίνωση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, οι προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας είναι οι εξής:

Οι φοιτητές/τριες πρέπει:

  • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
  • να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και να μην έχουν κανένα οφειλόμενο μάθημα από το πρώτο έτος.
  • Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 7,0.
  • Να υποβάλλουν περίληψη ερευνητικής πρότασης.

Δικαίωμα για αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών τους σε αντικατάσταση δύο μαθημάτων του 4ου έτους. Εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όταν βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής όταν είναι επί πτυχίω (³ 9ου εξαμήνου).  Για τους φοιτητές επί πτυχίω ισχύουν οι παραπάνω ίδιες προϋποθέσεις.

Γλώσσα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Οι πτυχιακές μπορούν προαιρετικά και με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος καθηγητή/τρια να εκπονούνται στην αγγλική γλώσσα.

Δομή και περιεχόμενο πτυχιακής εργασίας

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση περί τις 10.000 λέξεις, να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες μιας επιστημονικής εργασίας (μεθοδολογία, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία κ.λπ.) και να παρουσιάζει ένα βαθμό πρωτοτυπίας. Η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με βάση την κλίμακα 1-10, όπως όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και λαμβάνει διδακτικές μονάδες ίσες με το άθροισμα των διδακτικών μονάδων των δύο μαθημάτων που αντικαθιστά.

Προθεσμία αίτησης για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία οφείλουν να αιτηθούν το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο «Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας».

Συγκεκριμένα για το ακαδ. έτος 2021-2022 οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα υποβάλλονται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από Πέμπτη, 13/10/2021 έως Παρασκευή, 5/11/2021 είτε δια ζώσης στη Γραμματεία, είτε μέσω e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος pedis@uop.gr, χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο «Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας», το οποίο πρέπει να έχει την έγκριση από τον/την Επιβλέποντα/Επιβλέπουσα Καθηγητή/Καθηγήτρια.

Διάρκεια, Προθεσμία κατάθεσης και Εξέταση πτυχιακής εργασίας

– Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται σε 2 εξάμηνα από την ανάθεσή της.

– Τελική ημερομηνία κατάθεσής:

α) στις 31 Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους εκπόνησης. Στην περίπτωση αυτή η προφορική υποστήριξη της πτυχιακής και η κατοχύρωση του βαθμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που απαιτείται αναθεώρηση μέρους ή του συνόλου της πτυχιακής, τότε ο βαθμός κατοχυρώνεται κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και,

β) στις 31 Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους εκπόνησης. Στην περίπτωση αυτή η προφορική υποστήριξη της πτυχιακής και η κατοχύρωση του βαθμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη λήξη της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που απαιτείται αναθεώρηση μέρους ή του συνόλου της πτυχιακής, τότε ο βαθμός κατοχυρώνεται κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του επόμενου της εκπόνησης, ακαδημαϊκού έτους.

– Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει απαραιτήτως και την προφορική παρουσίασή της, η οποία βαθμολογείται και συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία της εργασίας.