Ανώτατη διάρκεια φοίτησης/Αναστολή φοίτησης/Μερική φοίτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17.02.2021)

1. Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (άρθρο 34, παρ 1 και άρθρο 58) 

Σας ενημερώνουμε ότι για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω :

 Ακαδ. έτος εισαγωγής ΔΙΑΓΡΑΦΗ στη ΛΗΞΗ συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου Ν.4777/2021  
 

 

2021-22

 

 

2026-27

 

 

άρθρο 34

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 και ύστερα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2021-22 οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027).

2020-21 2026-27  

 

άρθρα 34 και 58

(+ 6 ακαδ. έτη)

Για τους φοιτητές που το 2020-21 δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης (δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 4ο έτος) ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εκτείνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2027).

2019-20 2026-27
2018-19 2026-27
2017-18 2026-27
2016-17 2024-25  

 

άρθρα 34 και 58

(+ 4 ακαδ. έτη)

Για τους φοιτητές που το 2020-21 είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης  (δηλαδή φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 5ο έτος και πάνω) δίνεται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνος ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του Τμήματός, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2025).

2015-16 2024-25
2014-15 2024-25
2013-14 2024-25
2012-13 2024-25
2011-12 2024-25
2010-11 2024-25
2009-10 2024-25
2008-09 2024-25
2007-08 2024-25

2. Αναστολή φοίτησης (άρθρο 34, παρ. 4)

Για την αναστολή φοίτησης ισχύουν τα εξής: «Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.»

Για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 αιτήσεις για αναστολή φοίτησης κατατίθενται στη γραμματεία έως τη Δευτέρα, 18/10/2021.

3. Μερική φοίτηση (άρθρο 34, παρ. 3)

 Για τη μερική φοίτηση ισχύουν τα εξής: «Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία, καθώς και οι αθλητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και α) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δυο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή β) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών, δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, εφαρμοζόμενης και στην περίπτωση αυτή της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1. Ο εσωτερικός κανονισμός του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.»