Επιλογή υποτρόφων για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» στο πλαίσιο του προγράμματος του ΙΣΝ «Ακαδημαϊκές Υποτροφίες Αριστείας στο πεδίο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, συνήλθε στην Κόρινθο την 26η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 με θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης: «Επιλογή υποτρόφων για τις ακαδημαϊκές υποτροφίες στη μνήμη του Τζανέτου Αντύπα για  το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Κατά τη συνεδρίαση η Επιτροπή:

Α) αποδέχτηκε τις πέντε (5) υποβληθείσες αιτήσεις ως πλήρεις, καθώς κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα κατά τα πρότυπα του Europass, στο οποίο καταγράφονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, η εμπειρία εθελοντισμού, η επαγγελματική σταδιοδρομία και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
  • ένα σύντομο κείμενο (“letter of motivation”, έως 400 λέξεις) στο οποίο εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος θεωρούν ότι θα τους ωφελήσει στη σταδιοδρομία τους στον κλάδο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.
  • αποδοχή της αίτησής τους στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
  • μία συστατική επιστολή από πρόσωπο το οποίο μπορεί να αξιολογήσει την επαγγελματική εμπειρία και την εθελοντική δράση του υποψηφίου σε συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
  • αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πρόσφατου οικονομικού έτους

Β) αξιολόγησε τις υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης, με βαθμολογία 1-10 ανά κριτήριο ως εξής:

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Σύνολο κριτηρίων
Γ.Α 3 4 4 3 14
Ι.Κ. 2 1 1 1 5
Α.Λ. 4 1 1 3 9
Γ.Μ. 3 4 4 3 14
Ε.Σ. 2 3 3 2 10

Γ) Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και τους όρους αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή αποφάσισε τη χορήγηση της υποτροφίας «Τζανέτος Αντύπας» για την φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» στους κ.κ. Γ.Α και Γ.Μ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι οποίοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και κρίνοντας ότι διαθέτουν την ακαδημαϊκή υποδομή, την οικονομική ανάγκη και την προοπτική, προκειμένου να επωφεληθούν πραγματικά από τις υποτροφίες.

Οι υπότροφοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς του ΠΕΔΙΣ, οι οποίοι ισχύουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι υπότροφοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την Τριμελή Επιτροπή εάν προκύπτουν λόγοι οι οποίοι δεν τους επιτρέπουν την ολοκλήρωση του προγράμματος για το οποίο έχουν επιλεγεί.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αστέριος Χουλιάρας, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος. 

Η Επιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφιοτήτων
Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικόλαος Τζιφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εμμανουήλ Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής