Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της
πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με
Κ.Α. 80590 (κωδικός MIS: 5130641), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2261/09.06.2021,
κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017)
3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής
Ερευνών, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
4. Την υπ΄ αριθμ. 3/03.11.2021 απόφαση της 202ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 63ΖΞ469Β7Δ-46Ρ).
5. Την υπ΄ αριθμ. 1/09.07.2021 απόφαση της 147ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ72Ο469Β7Δ-Ε0Τ), περί αποδοχής
του έργου, έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου, ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνου,
έγκρισης ετήσιου προϋπολογισμού και ορισμό Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης
Παραδοτέων του έργου.
6. Την υπ’αριθμ 3/03.11.2021 απόφαση της 202ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 63ΖΞ469Β7Δ-46Ρ), περί κατανομής θέσεων για την
πρόσληψη διδασκόντων του ΠΔ 407/1980 και κατανομή υπολοίπων θέσεων για το έργο
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας».
7. Την υπ’αριθμ. 26/06.12.2021 απόφαση της 205ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΔΠΓ469Β7Δ-ΤΕΙ), περί κατανομής 3 θέσεων για το έργο
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας».
8. Την υπ’αριθμ. 1/09.12.2021 απόφαση της 79ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΣ4Π469Β7Δ-7ΘΩ), περί κατανομής μίας (1) θέσης
για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας».
9. Την υπ΄ αριθμ. 39/21.12.2021 απόφαση της 163ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΘΡΨ469Β7Δ-ΣΒΗ), περί
έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ορισμού Επιτροπών Αξιολόγησης και
Ενστάσεων.
10. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων εννέα (9) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για
τα επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ
της παρούσας πρόσκλησης.

Προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για
την παροχή ιδιωτικού έργου διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των
μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας

Υπεύθυνη δήλωση μη επιλογής