Προκήρυξη Φοιτητικής Ημερίδας με θέμα «Ελλάδα 2030. Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Πρόσκληση συμμετοχής και ορισμός διαδικασιών και επάθλων

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει την Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022 ημερίδα προπτυχιακών φοιτητών/τριών με αντικείμενο τη διερεύνηση της προοπτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας με ορίζοντα το 2030, όπως έχουν προσδιοριστεί οι συναφείς στόχοι από τον ΟΗΕ και την ΕΕ.

Θέμα: Ο ΟΗΕ έχει διαμορφώσει την «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», ως «το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη» (βλ. https://tinyurl.com/2p8zhvtc). Αντιστοίχως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδιορίσει ένα συναφές πλαίσιο για την βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους και δείκτες (https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators). Στο πλαίσιο της Ατζέντας ΟΗΕ έχουν προσδιοριστεί 17 γενικοί στόχοι από τους οποίους επιλέγονται οι ακόλουθοι ως αντικείμενο της ημερίδας:

(4) Ποιοτική εκπαίδευση,

(5) Ισότητα των φύλων,

(8) Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη,

(10) Λιγότερες ανισότητες,

(16) Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί,

(17) Συνεργασία για τους στόχους.

Σκοπός: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανοικτής συζήτησης και διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής με αξιοποίηση πόρων ακαδημαϊκής γνώσης και διαθέσιμων δεδομένων, καθώς και δεξιοτήτων ομαδικής συνεργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν όλοι οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες ανεξαρτήτως έτους σπουδών σε ομάδες 3-5 ατόμων (ενθαρρύνεται η συμμετοχή φοιτητών/τριών διαφορετικού έτους σπουδών στην ίδια ομάδα, χωρίς να λαμβάνεται αυτό υπόψη στην αξιολόγηση). Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική, ανεξάρτητη από μαθήματα ή άλλες σπουδαστικές υποχρεώσεις.

Τρόπος συμμετοχής: Ομάδες προπτυχιακών φοιτητών/τριών αποτελούμενες η καθεμιά από 3-5 άτομα, πραγματοποιούν εισήγηση/παρουσίαση με θέμα (αποκλειστικά) έναν από τους προαναφερθέντες στόχους τον οποίο καλούνται να εξειδικεύσουν, κατά την ελεύθερη επιλογή τους, και να διερευνήσουν την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα το 2030. Δηλαδή, στο πλαίσιο του γενικού στόχου που θα επιλέξουν καλούνται να επικεντρωθούν στα ειδικότερα προβλήματα τα οποία υφίστανται στο πεδίο αυτό στην Ελλάδα, να τεκμηριώσουν τα επιχειρήματά τους σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, να προτείνουν δράσεις και πολιτικές με συγκεκριμένους στόχους, οι οποίες πρόκειται να βελτιώσουν την κατάσταση και να επιλύσουν προβλήματα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Ειδικότερα, πρέπει να αξιολογήσουν πώς στόχοι σε επίπεδο ΟΗΕ και ΕΕ μπορούν να έχουν σημασία σε εθνικό επίπεδο, τις ειδικότερες καλές πρακτικές και στόχους, καθώς και τους πολιτικούς, διοικητικούς, οικονομικούς και άλλους πόρους οι οποίοι απαιτούνται.

Δήλωση συμμετοχής: Μέχρι και τις 22 Μαΐου οι ομάδες πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους εδώ 

Στάδια συμμετοχής:

1) Δήλωση της ομάδας και επιλογή στόχου.

2) Mentoring: Περιλαμβάνει μια πρώτη διαδικτυακή συζήτηση (webex) με έναν επιβλέποντα καθηγητή για τη διερεύνηση ενός ειδικότερου ζητήματος και την μεθοδολογική καθοδήγηση της ομάδας, και μια δεύτερη διαδικτυακή συζήτηση σε φάση που η ομάδα έχει επεξεργαστεί σχέδιο εισήγησης το οποίο θέτει υπόψη στον επιβλέποντα ο οποίος τροφοδοτεί την ομάδα με παρατηρήσεις και συστάσεις βελτίωσης. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν το θέμα τους και με άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ακαδημαϊκή, πολιτική, ή άλλη τεχνοκρατική εμπειρία στο ζήτημα αυτό.

3) Tελική υποβολή έως 1/7 ενός policy paper έκτασης έως τεσσάρων σελίδων σε ειδικό πεδίο το οποίο θα δημιουργηθεί στο e-class.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι συμμετέχουσες ομάδες θα αξιολογηθούν από την ακαδημαϊκή επιτροπή της ημερίδας, η οποία θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του ΠΕΔΙΣ σύμφωνα με τα παρακάτω ενιαία κριτήρια:

  • Κατανόηση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη γενικά, και στην Ελλάδα ειδικά (20%)
  • Σαφήνεια προβλήματος και στόχου (25%)
  • Πρωτοτυπία προσέγγισης και προτάσεων (25%)
  • Βάθος αξιολόγησης θεσμικού πλαισίου και απαιτούμενων πόρων (πολιτικών, διοικητικών, οικονομικών, άλλων) (20%)
  • Παρουσίαση προτάσεων (10%)

Έπαθλα: Προγραμματίζεται να δοθούν χρηματικά βραβεία και έπαινοι ως εξής:

1) 1ο βραβείο στην καλύτερη εισήγηση: 750 ευρώ στην ομάδα,

2) 2ο βραβείο στις δύο επόμενες καλύτερες εισηγήσεις: 500 ευρώ σε κάθε ομάδα,

3) 3ο βραβείο στις τρεις επόμενες καλύτερες εισηγήσεις: 250 ευρώ σε κάθε ομάδα

4) Έπαινος: Bράβευση άνευ χρημάτων σε όλες τις εισηγήσεις που θα θεωρηθούν άριστες, αλλά έπονται όσων έλαβαν χρηματικά βραβεία.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής (1ο, 2ο, 3ο βραβείο, έπαινος, συμμετοχή). Τα χρηματικά βραβεία μοιράζονται σε όλες τις περιπτώσεις ισόποσα μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας.