Κατάταξη πτυχιούχων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης υπ’ αρίθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β/16-12-2013) και σύμφωνα με την απόφαση της 166ης/9-5-2022 Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΙΣ, η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί  μέσω γραπτών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
 2. Διεθνείς Σχέσεις
 3. Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Ποσοστό κατατάξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013 «Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20 132, Κόρινθος».

Τα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση (διατίθεται εδώ)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/16-12-2013, οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1/12/2022 έως 20/12/2022. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων: Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 20 132, Κόρινθος, Τηλ: 27410-40040, e-mail: pedis@uop.gr

‘Υλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

1. “Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη”

Η μελέτη της Πολιτικής
Διαφορετικοί ορισμοί, προσεγγίσεις, σχολές σκέψης.
Πολιτικά Συστήματα
Η έννοια του πολιτικού συστήματος και ταξινομήσεις πολιτικών συστημάτων.
Πολιτικές Ιδεολογίες
Η έννοια της πολιτικής ιδεολογίας. Οι βασικές αρχές του Φιλελευθερισμού, του Συντηρητισμού και του Σοσιαλισμού.
Δημοκρατία
Η έννοια της Δημοκρατίας, του λαού και της λαϊκής κυριαρχίας. Διάκριση μεταξύ άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Τα κυριότερα μοντέλα δημοκρατίας.
Το Κράτος
Η έννοια του κράτους. Διάκριση μεταξύ κράτους και κυβέρνησης. Θεωρίες περί κράτους. Σχέση κράτους και κοινωνίας πολιτών.
Αντιπροσώπευση κι εκλογές
Η έννοια της αντιπροσώπευσης. Θεωρίες περί αντιπροσώπευσης. Εκλογικά συστήματα. Η εκλογική συμπεριφορά και θεωρίες περί ψήφου. Κρίση της αντιπροσώπευσης.
Κόμματα και κομματικά συστήματα
Η έννοια του πολιτικού κόμματος. Τύποι κομμάτων και λειτουργίες τους. Τυπολογία κομματικών συστημάτων. Η αποξένωση από τα κόμματα (βλ. και κρίση αντιπροσώπευσης παραπάνω).
Κοινοβούλιο και Κοινοβουλευτικά συστήματα
Διάκριση των εξουσιών. Η έννοια του Κοινοβουλίου. Διάκριση μεταξύ κοινοβουλευτικών και προεδρικών συστημάτων. Λειτουργίες του Κοινοβουλίου. Διάκριση μεταξύ ενός και δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων.
Κυβέρνηση & διακυβέρνηση
Οι έννοιες της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Αndrew Heywood, Εισαγωγή στην Πολιτική, μτφρ. Γ. Μεταξάς, Επίκεντρο 2014 (4η εκδ.).
 2. Rod Hague & Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, μτφρ. Γ.Χρηστίδης, προλ. Γ.Παγουλάτος, Κριτική 2011.
 3. Αllan Ball & B. Guy Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, εισ.-μτφρ.-σχολ. Κ.Λάβδας, Παπαζήση 2001.

2. “Διεθνείς Σχέσεις”

[το σύνολο]

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Ανδρέας Γκόφας και Νικόλαος Τζιφάκης, Θεωρητικές Προβολές στη Διεθνή Πολιτική: Η Σινο-αμερικανική Πρόκληση, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2017.
 2. Robert Jackson, Georg Sorensen, Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων : Η σύγχρονη συζήτηση, Αθήνα : Gutenberg , 2006.
 3. Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αστέρης Χουλιάρας, Σωτήρης Ρούσσος, Παντελής Σκλιάς, Ο τρίτος κόσμος: Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, διεθνείς σχέσεις, Αθήνα: Παπαζήσης, 2005

3. “Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία”

Το μάθημα καλύπτει την ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα, από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου έως το 1981. Εξετάζονται το πολιτικό και κομματικό σύστημα, η εδαφική ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους, η οικονομική και κοινωνική δυναμική των πολιτικών εξελίξεων, η διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην κοινωνική διάσταση των πολιτικών συγκρούσεων κατά τη βενιζελική εποχή και την περίοδο του Εθνικού Διχασμού και μελετάται συστηματικά η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα. Εξετάζονται οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι διεθνείς εξελίξεις που καθόρισαν τον εμφύλιο πόλεμο, οι δυσκολίες της ανασυγκρότησης και της εσωτερικής ειρήνευσης, ο δυτικός προσανατολισμός της χώρας, η ένταξή της σε δομές ευρωπαϊκής υπερεθνικής συνεργασίας και συλλογικής ασφάλειας, η οικονομική ανάπτυξη, η εξέλιξη του Κυπριακού ζητήματος, ο μετασχηματισμός του πολιτικού και κομματικού συστήματος και οι κοινωνικές ανακατατάξεις μέχρι τη δικτατορία, η κατάλυση της δημοκρατίας και το δικτατορικό καθεστώς. Για την περίοδο της Μεταπολίτευσης, έμφαση δίδεται στον εκδημοκρατισμό, στη θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους, στις μεταβολές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και στις κοινωνικές ανακατατάξεις.

Ειδικότερα, οι θεματικές στις οποίες επικεντρώνεται το μάθημα είναι οι εξής:

 1. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εθνικός Διχασμός
 2. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Μικρασιατική Καταστροφή
 3. Η αβασίλευτη δημοκρατία (1924-1935)
 4. Η παλινόρθωση της μοναρχίας και η δικτατορία της 4ης Αυγούστου
 5. Η ελληνική εξωτερική πολιτική στον Μεσοπόλεμο
 6. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Κατοχή – Απελευθέρωση
 7. Ο εμφύλιος πόλεμος (1946-1949
 8. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια
 9. Η οκταετία Καραμανλή (1955-1963)
 10. Οι κυβερνήσεις του Γεωργίου Παπανδρέου (1963-1965) και η πολιτική αστάθεια του 1965-1967
 11. Η δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-1974)
 12. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας και η πρώτη μεταπολιτευτική επταετία (1974-1981)
 13. Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Κωστής, Κώστας, «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας». Η διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας, Πατάκης, Αθήνα 2018.
 • Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος, Ελληνική εξωτερική πολιτική, 1830-1981, Εστία, Αθήνα 2014.
 • Beaton, Roderick, Ελλάδα. Βιογραφία ενός σύγχρονου έθνους, Πατάκης, Αθήνα 2020.

Αρχική δημοσίευση 12/5/2022.