Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80653 (κωδικός MIS: 5180979), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017)
3. Την απόφαση 18/14.11.2017 (ΦΕΚ 4189/τ. Β’/30.11.2017) περί «Πλαισίου μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.».
4. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Ερευνών, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
5. Την υπ΄ αριθμ. 15/20.06.2022 Απόφαση της 217ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 64ΓΣ469Β7Δ-ΣΩΥ).
6. Την υπ΄ αριθμ. 1/28.06.2022 Απόφαση της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΟ1Π469Β7Δ-9ΩΩ), περί αποδοχής του έργου, ορισμό Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου, έγκριση συνολικού και ετήσιου προϋπολογισμού του έργου για το οικονομικό έτος 2022 και ορισμό Επιτροπών του έργου.
7. Την υπ’ αριθμ. 59/01.02.2022 της 168ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9ΦΞΨ469Β7Δ-ΛΘ9), περί αποδοχής της υπ΄ αριθμ. 1839/28.01.2022 Γνωμοδότησης, σχετικά με τον Τίτλο Κτήσης.
8. Την υπ΄ αριθμ. 2/28.06.2022 Απόφαση της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΝΟ6469Β7Δ-8ΡΖ), περί έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ορισμού Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων.
9. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων είκοσι δύο (22) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.

Για την αίτηση και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ.