Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2022-2023 (τελ. ενημ. 07-02-2023)

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος αποφάσισε για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2022-2023 τα εξής:

Μαθήματα:

Η κατανομή των διδασκομένων μαθημάτων 2022-23 στα εξάμηνα σπουδών και στις περιόδους διδασκαλίας (Χειμ-Εαρ), καθώς και η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) αποτυπώνεται στο:

Πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2022-23 [☍].

Οι αλλαγές αφορούν στα εξής:

 1. Το μάθημα «Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία» μετονομάζεται σε «Διπλωματική Ιστορία, 1815-1991»: (Α’ εξ, Υ) (1020Y)
 2. Το μάθημα «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» μετονομάζεται σε «Ελληνική Διπλωματική Ιστορία»: (Β’ εξ, Υ) (2040Υ)
 3. Το μάθημα «Βία και Πολιτική» (ΠΕ7040Υ) θα διδαχθεί κανονικά στο Η’ εξάμηνο, ΕΚ στην κατεύθυνση ΠΕ και ΕΕ στην κατεύθυνση ΔΣ.
 4. Το μάθημα «Διεθνές Δίκαιο» (2030Y) μεταφέρεται στο Γ’ εξάμηνο και συνεχίζει για το α.έ. 2022-23 να προσφέρεται και ως ΕΚ στο Ε’ εξάμηνο και στις δύο κατευθύνσεις.
 5. Το μάθημα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΔΕ8040Υ) μεταφέρεται στο Ε’ εξάμηνο και προσφέρεται ως ΕΚ και στις δύο κατευθύνσεις.
 6. Το μάθημα «Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής» (5020Υ) μετονομάζεται σε «Έδρα Jean Monnet: Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάλυση εξωτερικής πολιτικής»
 7. Το μάθημα «Περιφερειακή Ασφάλεια στη ΝΑΕ» (ΔΕ7030Υ) μετονομάζεται σε «Έδρα Jean Monnet: Η ΕΕ και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός στα Δυτικά Βαλκάνια»
 8. Το μάθημα «Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» (Χ2300Υ) προσφέρεται στο Ζ εξάμηνο ως ΕΚ στην κατ/νση ΠΕ και ΕΕ στην κατεύθυνση ΔΣ.
 9. Το μάθημα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΔΕ8040Υ) προσφέρεται σε όσους ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών 2019-20 ως μάθημα ΕΕ.
 10. Το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» μετονομάζεται σε «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Διακυβέρνηση» (Δ’ εξ, Υ) (4030Υ).
 11. Το μάθημα «Θεωρίες του Πολιτισμού» (Δ’ εξ, Υ) (4020Υ) δεν θα προσφερθεί. Θα διενεργηθούν εξετάσεις κατά το α.έ. 2022-23 μόνο για όσους το οφείλουν. Για τους φοιτητές που βρίσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-23 στο Δ’ εξάμηνο, το μάθημα «Θεωρίες του Πολιτισμού» αντικαθίσταται από το μάθημα «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική» (Δ’ εξ, Υ) (4090Υ)
 12. Τα μαθήματα που δεν προσφέρονται κατά το α.έ. 2022-23 είναι:
Μάθημα Τυπ. Κωδ.
2022-23
2023-24
Αμερικανική Πολιτική ΕΚ, ΔΣ 6020Υ Εξετάσεις για όσους το οφείλουν Κατάργηση και αντικατάσταση
Αρχές Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων EΚ, ΠΕ X1600E -//-
Διαχείριση Κινδύνων EE Ε1000Ε -//-
Διεθνής Μετανάστευση και Διασπορές EΚ, ΔΣ Χ100Ε -//-
Ειδικά θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας EE X1200E -//-
Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Ιστορίας EE Ε800Ε -//- Κατάργηση
Εισαγωγή στην Πολιτική Κοινωνιολογία Υ 3060Υ -//- Κατάργηση και αντικατάσταση
Ελληνική Διπλωματική Ιστορία, 1821-1923 EΚ, ΔΣ 3080Υ -//- Κατάργηση και αντικατάσταση
Ελληνική Οικονομία EΚ, ΠΕ Ε200Ε -//-
Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία, 1815-1914 EE Ε2900Ε -//- Κατάργηση
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός -Το Φεμινιστικό Κίνημα EE Χ900Ε -//-
Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση EE Ε2300Ε -//-
Θέματα Οικονομικής Κοινωνιολογίας EE Ε2200Ε -//- Κατάργηση
Θεωρίες του Πολιτισμού Υ 4020Υ -//-
Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη) EE Ε400Ε -//-
Νέα Οικονομία και Προκλήσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον ΕΕ ΠΔ8030Υ -//-
Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον ΕΕ Χ2700Ε -//-
Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία – Όψεις EΚ, ΠΕ Ε2000Ε -//- Κατάργηση και αντικατάσταση
Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα EΚ, ΠΕ 6070Υ -//- Κατάργηση και αντικατάσταση
Ψυχολογία των Επαναστάσεων EΚ, ΠΕ Ε1900Ε -//-

Για τα μαθήματα αυτά διενεργούνται εξετάσεις το α.έ. 2022-23 για όσους τα οφείλουν.

Για όσα από αυτά, τύπου Υ και ΕΚ, προβλέπεται κατάργηση το α.έ. 2023-24, οι φοιτητές που δεν θα έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023, θα πρέπει να προβούν το α.έ. 2023-24 στη διαδικασία αντικατάστασης μαθημάτων, για την οποία θα βγει ανακοίνωση στη συνέχεια.

Για όσα από αυτά, τύπου ΕΕ, προβλέπεται κατάργηση το α.έ. 2023-24, οι φοιτητές που δεν θα έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023, θα πρέπει να επιλέξουν κατά τη δήλωση μαθημάτων του επόμενου α.έ. άλλο μάθημα ΕΕ.

 1. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και ύστερα, τα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) της άλλης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής της ίδιας περιόδου (ΧΕΙΜ ή ΕΑΡ) ανεξαρτήτως έτους στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές.
 2. Εξακολουθούν να ισχύουν τα έξι ζεύγη μαθημάτων, εκ των οποίων το πρώτο είναι προαπαιτούμενο για το δεύτερο:
 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη → Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
 2. Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική → Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 3. Διεθνείς Σχέσεις → Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 4. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη → Μακροοικονομική Πολιτική
 5. Συγκριτική Πολιτική → Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη
 6. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (μετονομασία σε «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Διακυβέρνηση») → Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν το δεύτερο μάθημα μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το προαπαιτούμενο.